Fyra nya ämnen på EU:s kandidatförteckning över särskilt farliga ämnen

EU:s kemikaliemyndighet Echa har lagt till fyra nya ämnen på EU:s kandidatförteckning över särskilt farliga ämnen.

EU:s kandidatförteckning är en lista över ämnen som kan ha allvarliga effekter på människors hälsa eller miljön. Ämnen på kandidatförteckningen omfattas av särskilda krav på information och anmälan enligt EU:s kemikalieförordning Reach. Ämnena kan också senare komma att omfattas av tillståndskrav.

Den 16 januari 2020 uppdaterade EU:s kemikaliemyndighet Echa kandidatförteckningen med fyra nya ämnen:

  • Diisohexylftalat, EC-nr 276-090-2, CAS-nr 71850-09-4

Ämnet har förts upp på kandidatförteckningen på grund av att det är reproduktionstoxiskt.

  • 2-Benzyl-2-dimetylamino-4'-morfolinobutyrofenon, EC-nr 404-360-3, CAS-nr 119313-12-1

Ämnet har förts upp på kandidatförteckningen på grund av att det är reproduktionstoxiskt.

  • 2-Metyl-1-(4-metyltiofenyl)-2-morfolinopropan-1-on, EC-nr 400-600-6, CAS-nr 71868-10-5

Ämnet har förts upp på kandidatförteckningen på grund av att det är reproduktionstoxiskt.

  • Perfluorbutansulfonsyra (PFBS) och dess salter

Ämnet och dess salter har inkluderats på kandidatförteckningen på grund av en kombination av egenskaper som ger upphov till "motsvarande betänkligheter" (equivalent level of concern) som för andra ämnen på kandidatlistan. Identifieringen baserades på en sammanvägd bedömning av ett flertal egenskaper och faktorer såsom framförallt mycket långsam nedbrytning och hög rörlighet i miljön vilket resulterar i förorening av grund- och ytvatten, svårigheter att rena förorenat dricksvatten, samt hälso- och miljöeffekter.

Vad innebär det att ett ämne finns upptaget på kandidatförteckningen?

När ett ämne har tagits upp på kandidatförteckningen ställer det vissa krav på företag som tillverkar, importerar eller använder ämnet. Om ämnet ingår i en vara ska leverantören av varan informera om detta och i vissa fall även gör en anmälan till Echa om i vilken typ av vara ämnet ingår. Konsumenter har på begäran rätt att få motsvarande information kostnadsfritt inom 45 dagar från begäran.

När förs ämnen upp på listan?

Identifieringen av ämnen som kan komma att tas upp i kandidatförteckningen är en kontinuerlig process, vilket innebär att nya ämnen förs upp successivt. Echas mål är att föra upp nya ämnen på förteckningen två gånger per år.

Här finns kandidatförteckningen med exempel på användning för de olika ämnena (XLSX 35 kB) , 35.4 kB.

Här finns den rättsligt gällande versionen av kandidatförteckningen Länk till annan webbplats.

Läs mer om kandidatförteckningen över särskilt farliga ämnen

För mer information, kontakta gärna:

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se
Kemikalieinspektionens upplysningstjänst Fråga Kemikalieinspektionen Länk till annan webbplats..