Kemikalieinspektionen överklagar inte domen om växtskyddsmedlet Gaucho

Kemikalieinspektionen kommer inte att överklaga domen från mark- och miljödomstolen som upphäver myndighetens dispens för växtskyddsmedlet Gaucho WS 70.

– Mark- och miljödomstolen har i det här fallet inte delat vår bedömning att villkoren i lagstiftningen för en dispens varit uppfyllda. Domstolens överväganden är inte av en sådan principiell karaktär att det är motiverat för oss att överklaga. Vi bedömer också att möjligheten att få prövningstillstånd i högre instans är begränsad, säger Adam Diamant, chefsjurist på Kemikalieinspektionen.

Det var efter en ansökan från Betodlarna som Kemikalieinspektionen i december 2018 beslutade om en tillfällig dispens för användning av växtskyddsmedlet Gaucho WS 70. Dispensen gällde i fyra månader under vårens odlingssäsong för att behandla sockerbetsfrön med produkten och för att så de behandlade fröna. Tre överklaganden av dispensbeslutet kom in i februari 2019. Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt prövade överklagandena och upphävde dispensen i en dom den 2 april 2019. Domen innebär att det varken är tillåtet att behandla sockerbetsfrön med Gaucho WS 70 eller att så behandlade frön.

Bakgrunden till ärendet är att Kemikalieinspektionen hösten 2018 återkallade godkännandena i Sverige för sju växtskyddsmedel som innehåller neonikotinoider. Skälet till återkallandena var ett beslut från EU-kommissionen om ett förbud mot att använda växtskyddsmedel med vissa neonikotinoider utomhus. En av de återkallade produkterna var Gaucho WS 70 med det verksamma ämnet imidakloprid, som är en neonikotinoid.

EU-lagstiftningen tillåter dispenser för växtskyddsmedel som inte är godkända om vissa villkor är uppfyllda. För att en dispens ska vara möjlig ska det gälla ett särskilt fall, odlingen ska vara i fara, dispensen ska vara nödvändig för att avvärja faran och faran ska inte gå att avvärja på något annat rimligt sätt.

I det här fallet har Mark- och miljödomstolen gjort en annan bedömning än Kemikalieinspektionen av om villkoren för dispens är uppfyllda. Domstolen har dragit slutsatsen att det förväntade skördebortfallet inte är tillräckligt för att betraktas som en fara för odlingen och kommit fram till att det finns andra rimliga sätt att minska skördebortfallet. Domstolen har även gjort en annan bedömning än Kemikalieinspektionen när det gäller risken för att bin och andra pollinerande insekter utsätts för imidakloprid om de behandlade fröna får användas.

– Domstolen har gjort en annan bedömning än vi av sakförhållandena i ärendet. Vid en rättslig prövning av omständigheterna i ett enskilt fall är det inte ovanligt att det går att komma fram till olika slutsatser om hur lagstiftningen ska tillämpas, konstaterar Adam Diamant.

Läs nyhet från den 2 april 2019 om domen från mark- och miljödomstolen

Läs mer och ta del av domen från mark- och miljödomstolen på Nacka tingsrätts webbplats Länk till annan webbplats.

Läs nyhet från den 21 december 2018 om Kemikalieinspektionens dispensbeslut

Läs nyhet från den 13 september 2018 om återkallade växtskyddsmedel med neonikotinoider

För mer information, kontakta gärna:

Adam Diamant, chefsjurist, 08-519 41 378

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se

Kemikalieinspektionens upplysningstjänst Fråga Kemikalieinspektionen Länk till annan webbplats.

E-postadresser till Kemikalieinspektionens medarbetare skrivs fornamn.efternamn@kemi.se