Arbetet för en giftfri miljö fortsätter

Miljökvalitetsmålet Giftfri miljö kommer inte att kunna nås till 2020 och det går inte att se en tydlig riktning för utvecklingen i miljön. Utmaningarna är betydande, men de senaste åren har det ändå skett flera framsteg när det gäller kemikaliekontrollen på global nivå. Den bedömningen gör Kemikalieinspektionen i den årliga uppföljningen av de svenska miljömålen.

– Den förebyggande kemikaliekontrollen är avgörande för en hållbar utveckling och för att nå Giftfri miljö. Åtgärder behövs även efter 2020, i Sverige, inom EU och internationellt säger Kemikalieinspektionens generaldirektör Nina Cromnier.

Naturvårdsverket överlämnade fredag 29 mars den årliga uppföljningen av miljömålen till regeringen. Kemikalieinspektionen har bidragit till uppföljningen när det gäller miljökvalitetsmålet Giftfri miljö och etappmålen för farliga kemiska ämnen.

I uppföljningen slår Kemikalieinspektionen fast att målet om en giftfri miljö inte kommer att kunna nås med de åtgärder och styrmedel som redan finns eller är beslutade. Myndigheten gör bedömningen att för att på sikt nå Giftfri miljö behövs insatser speciellt inom tre strategiska utvecklingsområden:

Giftfritt från början och i kretsloppen är grunden för en hållbar utveckling.

Kemiska ämnen, material och varor som kan ingå i giftfria och resurseffektiva kretslopp behöver utvecklas. Användningen av särskilt farliga och extremt svårnedbrytbara ämnen behöver upphöra och det behövs globalt bindande överenskommelser för utfasning.

Effektiv lagstiftning och tillsyn som säkerställer en hög skyddsnivå.

Lagstiftningen inom EU behöver tillämpas och utvecklas snabbare för att identifiera och åtgärda potentiella kemikaliehot. Lagstiftningen bör ge en skyddsnivå som utgår från barn och andra känsliga grupper, ta hänsyn till kombinationseffekter och så långt som möjligt reglera grupper av ämnen. Tillsynen behöver stärkas inom EU för att möta den snabbt ökande importen från länder med mindre utvecklad kemikaliekontroll.

Bättre kunskap och information krävs för att förebygga skador.

Kunskap om kemiska ämnens egenskaper och användning är fundamentet för förebyggande kemikaliekontroll. Kunskapen ska vara tillgänglig för alla som behöver den. Internationellt måste kraven på kunskap stärkas generellt medan det inom EU finns områden som särskilt behöver uppmärksammas, exempelvis hormonstörande ämnen.

Kemikalieinspektionen lyfter samtidigt fram fler framsteg som har gjorts när det gäller att skydda människor och miljö från farliga ämnen under 2018. Bland annat den sista registreringsomgången enligt Reach-förordningen, där registreringskraven nu även omfattar kemiska ämnen som produceras i volymer mellan 1 och 100 ton per år. Åtgärder har även skett inom en rad prioriterade områden under året såsom riskhantering av nanomaterial och mikroplaster och förorening i miljön och dricksvatten av PFAS.

Ett centrum för ökad substitution startades under 2018 för att erbjuda både näringsliv och offentlig sektor kunskap kring alternativ till farliga kemiska ämnen.

Under året avslutades dessutom den utbildningssatsning som Kemikalieinspektionen och Upphandlingsmyndigheten genomfört i samarbete med länsstyrelserna. Totalt besöktes 20 län och cirka 800 personer deltog i utbildningarna som handlade om upphandling som ett verktyg i åtgärdsarbetet för en Giftfri miljö.

Miljökvalitetsmålet giftfri miljö bidrar också tydligt till nio av FN:s 17 globala hållbarhetsmål. Det gäller bland annat de globala målen om hållbar konsumtion och produktion, rent vatten och sanitet samt ekosystem och biologisk mångfald.

– För att vi ska kunna nå riksdagens mål Giftfri miljö och FN:s hållbarhetsmål är det avgörande att byta ut särskilt farliga ämnen mot bättre alternativ. Det behövs innovationer för att få fram kemikalier eller andra tekniska lösningar som är bättre ur hälso- och miljösynpunkt., säger Nina Cromnier.

Läs hela rapporten: Årlig uppföljning av Sveriges nationella miljömål 2017 (kapitlet om Giftfri miljö finns på sidorna 112 - 150 Länk till annan webbplats.

Läs mer om den årliga uppföljningen av miljömålen på sverigesmiljomal.se Länk till annan webbplats.

För mer information, kontakta gärna:

Amelie Pedersen, utredare, 08-519 41 244

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se

E-postadresser till Kemikalieinspektionens medarbetare skrivs fornamn.efternamn@kemi.se