EU-kommissionen föreslår att Sverige medverkar i utvärdering av glyfosat

EU-kommissionen föreslår att Frankrike, Nederländerna, Sverige och Ungern bildar en grupp som gemensamt ska ansvara för nästa utvärdering av ämnet glyfosat i växtskyddsmedel. Kemikalieinspektionen som är ansvarig myndighet har sagt ja till att ingå i gruppen.

Enligt EU:s lagstiftning för växtskyddsmedel ska godkännanden för verksamma ämnen omprövas med jämna mellanrum. Den nuvarande godkännandeperioden för glyfosat inom EU löper ut i december 2022. Nästa omprövning av glyfosat på EU-nivå startar den 15 december 2019, då en ansökan om förnyat godkännande för glyfosat måste lämnas in av ansökande företag. Den fullständiga dokumentationen som ska bedömas ska lämnas in av ansökande företag senast i juni 2020 och efter det startar gruppens utvärdering.

Normalt görs utvärderingen av en ansökan om godkännande eller förnyat godkännande för ett verksamt ämne i växtskyddsmedel av ett enskilt medlemsland som utses till rapportör. På grund av den omfattande dokumentationen för glyfosat har EU-kommissionen föreslagit att en grupp av medlemsländer gemensamt ska vara rapportör för utvärderingen av ämnet.

EU-kommissionen föreslår nu att Frankrike, Nederländerna, Sverige och Ungern gemensamt blir rapportör för glyfosat. EU-kommissionen föreslår också en ändring i en förordning (EU 844/2012) för att göra ett sådant arbetssätt möjligt. Förslagen ska närmast diskuteras vid ett möte i EU:s ständiga kommitté för växter, djur, livsmedel och foder den 21-22 mars.

Kemikalieinspektionen och de ansvariga myndigheterna i Frankrike, Nederländerna och Ungern har sagt ja till att ingå i rapportörsgruppen. Gruppen kommer att kallas ”The Assessment Group on Glyphosate (AGG)”. I juni 2021 kommer gruppen att lägga fram ett utkast till utvärderingsrapport till den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa), som sedan kan kommenteras av andra medlemsländer och intressentgrupper. Efsa formulerar därefter sina slutsatser om ämnet, baserat på det samlade underlaget.

Slutligen tar EU-kommissionen beslut om glyfosat ska få förnyat godkännande eller inte. Ett beslut om förnyat eller inte förnyat godkännande ska ha fattats senast i december 2022.

Ta del av mer och uppdaterad information om glyfosat och utvärderingen på EU-kommissionens webbplats Länk till annan webbplats.

Läs mer om växtskyddsmedel med glyfosat på Kemikalieinspektionens webbplats

För mer information, kontakta gärna:

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se

Kemikalieinspektionens upplysningstjänst Fråga Kemikalieinspektionen Länk till annan webbplats.

E-postadresser till Kemikalieinspektionens medarbetare skrivs fornamn.efternamn@kemi.se

Fakta om glyfosat

Glyfosat är ett verksamt ämne i växtskyddsmedel som främst används för ogräsbekämpning på jordbruksmark, på våren före grödornas uppkomst och på hösten efter skörd. Ämnet ingår i ett 20-tal godkända växtskyddsmedel i Sverige. Glyfosat är det vanligaste verksamma ämnet i växtskyddsmedel i Sverige.