Många företag känner inte till regler om farliga kemikalier

Många företag känner inte till att konsumenter har rätt att få information om vissa farliga ämnen i varor. Det visar en ny tillsynsrapport från Kemikalieinspektionen.

– Det är avgörande för ett hållbart samhälle att vi har kontroll på kemikalierna. Alla som säljer varor ska kunna ge information till sina kunder om varorna innehåller särskilt farliga ämnen, säger Karin Rumar, inspektör på Kemikalieinspektionen.

I Kemikalieinspektionens tillsynsprojekt kontrollerades 220 varor på den svenska marknaden. Det var främst varor av mjuk plast, till exempel heminredning, sportartiklar, elektronik, leksaker och kläder. Granskningen visar att 14 av varorna innehöll förbjudna ämnen, exempelvis bly och kortkedjiga klorparaffiner.

25 av varorna innehöll ämnen som finns med på EU:s kandidatförteckning, bland annat ftalater och ämnet ADCA. Kandidatförteckningen är en lista med nästan 200 särskilt farliga ämnen. Listan är en del av den europeiska kemikalielagstiftningen Reach. Om varor innehåller ämnen på kandidatförteckningen så har företag och konsumenter rätt att få information om att varan innehåller det ämnet, men ämnena är inte förbjudna.

En tredjedel av de företag som Kemikalieinspektionen besökte i tillsynsprojektet kände inte till reglerna om skyldigheten att informera om innehåll av farliga ämnen på kandidatförteckningen. Kemikalieinspektionen drar slutsatsen att det finns fortsatta behov av att informera företagen om dessa skyldigheter. En del företag uppgav att de ställt krav på sina leverantörer om att varorna inte skulle innehålla ämnen på kandidatförteckningen. Trots detta hade mer än vart tredje av de företagen varor med innehåll av sådana ämnen.

– Hur företagen väljer leverantörer och ställer krav i avtal spelar stor roll för att konsumentvaror inte ska innehålla kemikalier som är farliga för hälsa och miljö. Det är viktigt att företagen känner till reglerna om information om ämnen på kandidatförteckningen och ställer tydliga krav på sina leverantörer, säger Karin Rumar.

I projektet kontrollerades varor från 80 företag. Kemikalieinspektionen anmälde 18 av företagen till åklagare för misstänkta miljöbrott. Alla företagen tog bort varorna med otillåtna halter av farliga ämnen från försäljning. Konsumentvaror av mjuk plast tillhör de varugrupper där Kemikalieinspektionen oftast hittar förbjudna ämnen och ämnen på kandidatförteckningen. I detta projekt var andelen varor med brister lägre jämfört med vid tidigare liknande tillsynsprojekt.

Tillsynsprojektet har varit en del av det EU-gemensamma projektet Substances in Articles (SIA) där 15 länder deltagit.

Läs rapporten: Tillsyn av informationsplikten – Ämnen på kandidatförteckningen (PDF 1310 kB) , 1.3 MB.

För mer information, kontakta gärna:

Karin Rumar, inspektör, 08-519 41 252

Charlotte Rahm, inspektör, 08-519 41 197

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se

Kemikalieinspektionens upplysningstjänst Fråga Kemikalieinspektionen Länk till annan webbplats.

E-postadresser till Kemikalieinspektionens medarbetare skrivs fornamn.efternamn@kemi.se

Fakta: Ämnena som hittades i varor

  • Ftalater är en grupp ämnen där alla inte är skadliga, men vissa ftalater kan påverka utvecklingen av testiklarna och göra det svårare att få barn. Vissa ftalater är hormonstörande eller misstänks vara hormonstörande.
  • Azodikarbonamid (ADCA) finns på kandidatförteckningen. Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning
  • Kortkedjiga klorparaffiner är skadligt för vattenlevande organismer. Det är också mycket långlivat, bryts inte ned i naturen och är misstänkt cancerframkallande.
  • Bly kan påverka det centrala nervsystemet.
  • Kadmium skadar njurarna och skelettet.

Fakta: Krav på information till kunder

Om en vara innehåller mer än 0,1 viktprocent av ett ämne som finns på kandidatförteckningen ska leverantörer av varan lämna information så att mottagaren kan använda varan på ett säkert sätt. Informationskravet gäller för alla led i distributionskedjan, inklusive återförsäljare.

Informationen ska minst omfatta ämnets namn och lämnas till yrkesmässigt verksamma kunder. Konsumenter ska på begäran få samma information inom 45 dagar. Informationen ska lämnas kostnadsfritt. Kravet gäller enligt artikel 33 i Reach-förordningen.