EU:s kemikaliemyndighet föreslår förbud mot mikroplaster

Den europeiska kemikaliemyndigheten Echa föreslår ett förbud mot avsiktligt tillsatt mikroplast i kemiska produkter. Echa har bedömt att ett förbud på EU-nivå är motiverat för att skydda hälsa och miljö mot utsläpp av mikroplast.

Echas förslag innebär att en ny begränsning kan komma att införas i EU:s kemikalielagstiftning Reach för mikroplast i bland annat kosmetiska produkter, tvätt- och rengöringsmedel, färger och lacker. Förslaget omfattar också medicintekniska produkter samt produkter inom jordbruks- och trädgårdssektorn.

Förslaget till begränsning gäller mikroplast som tillsatts med avsikt i produkterna. I förslaget finns vissa undantag, till exempel för industriella användningar och där inga utsläpp av mikroplast till miljön väntas vid normal användning. Om förslaget genomförs kan utsläppen av mikroplast till miljön minska med uppskattningsvis 400 000 ton på 20 år, enligt Echas beräkningar.

Echa har bedömt att avsiktligt tillsatt mikroplast sannolikt ansamlas i marken, eftersom partiklarna hamnar i avloppsslam som ofta används som gödselmedel. En mycket mindre andel av mikroplasterna hamnar direkt i vattenmiljön. Echa bedömer att mikroplasterna är extremt svårnedbrytbara i miljön och praktiskt taget omöjliga få bort när de har släppts ut. Echa konstaterar också att det i dagsläget inte går att bedöma de långsiktiga effekterna av utsläpp av mikroplast.

I Sverige finns redan i dag ett nationellt förbud mot mikroplast i kosmetiska produkter som sköljs av eller spottas ut. Kemikalieinspektionen har utöver detta utrett behovet av ett utökat förbud mot mikroplast i Sverige. Enligt Kemikalieinspektionens rapport från 2018 behövs ytterligare begränsningar för mikroplast i kosmetiska produkter och andra kemiska produkter. Myndighetens bedömning i rapporten var att det fortsatta arbetet för närvarande i första hand bör ske på EU-nivå.

Kemikalieinspektionen har samarbetat med Echa om arbetet med att ta fram förslaget om en begränsning på EU-nivå. I den fortsatta processen inom EU kommer först ett offentligt samråd om Echas förslag att hållas. Därefter ska expertkommittéer yttra sig innan ett förslag till beslut kan komma från EU-kommissionen.

Läs mer om förslaget på den europeiska kemikaliemyndigheten Echas webbplats Länk till annan webbplats.

För mer information, kontakta gärna:

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se

Kemikalieinspektionens upplysningstjänst Fråga Kemikalieinspektionen Länk till annan webbplats.

Fakta om mikroplast

Mikroplast är mycket små plastpartiklar, mindre än 5 millimeter i storlek, som bryts ner väldigt långsamt i miljön. När mikroplast hamnar i sjöar och hav finns det risk för negativa effekter på exempelvis musslor, kräftdjur och fiskar. När de vattenlevande djuren får i sig mikroplast kan det leda till minskat födointag, inflammationer och försämrad lagring av energi. Mikroplasten kan också innehålla farliga ämnen som riskerar att tas upp av vattenlevande organismer.