Rapportera till produktregistret senast den 28 februari

Stäng meddelande
Rapportera till produktregistret senast den 28 februari

Stäng meddelande

Förbjudna kemikalier upptäckta i var sjätte vara som delas ut gratis

Kemikalieinspektionen har undersökt innehållet av hälso- och miljöfarliga ämnen i reklamartiklar som delas ut gratis. 20 av 115 granskade varor innehöll otillåtna halter av förbjudna kemikalier.

– Varor som delas ut gratis ska vara lika säkra som varor som konsumenter själva köper. För att skydda hälsa och miljö är det viktigt att företagen som levererar reklamartiklar arbetar aktivt med kemikaliefrågor och ställer krav på sina leverantörer, säger Camilla Westlund, inspektör på Kemikalieinspektionen.

I tillsynsprojektet har Kemikalieinspektionen kontrollerat varor från 47 företag. Myndigheten har anmält eller kommer att anmäla 17 av de inspekterade företagen till åklagare för misstänkta miljöbrott.

Branschen för produktmedia och presentreklam är omfattande. 2017 investerades cirka 6,3 miljarder kronor i produktmedier och presentreklam i Sverige. Ett syfte med projektet har varit att öka kunskapen och medvetenheten om kemikalielagstiftningen i branschen. Genom att sprida information och utbilda har Kemikalieinspektionen nått fler företag än de som har kontrollerats.

– Vi har granskat en bransch vars varor finns i nästan alla hem och vår uppfattning är att branschen nu genomför förbättringar i sitt kemikaliearbete. Detta bidrar till en mer kemikaliesäker vardag och till en giftfri miljö, säger Camilla Westlund.

De vanligaste förbjudna ämnena som hittades vid inspektionerna i projektet var bly och kortkedjiga klorparaffiner. Bly kan orsaka skador på nervsystemet och kortkedjiga klorparaffiner är skadligt för vattenlevande organismer samt misstänkt cancerframkallande. Av de kontrollerade varorna i projektet var det drygt 17 procent som innehöll begränsade ämnen i halter över gränsvärdena i lagstiftningen.

– Det är ingen stor hälsorisk med att ha reklamprylar med farliga ämnen hemma. Men den totala mängden farliga kemikalier i många olika varor kan på sikt orsaka hälso- och miljöproblem, säger Camilla Westlund.

Tillsynsprojektet har genomförts i samarbete med myndigheter i de andra nordiska länderna.

Läs rapporten: Reklamartiklar 2018 – ett tillsynsprojekt (PDF 889 kB) , 888.8 kB.

Läs rapporten om hela det nordiska samarbetsprojektet (på engelska, på Nordiska ministerrådets webbplats) Länk till annan webbplats.

För mer information, kontakta gärna:

Camilla Westlund, inspektör, 08-519 41 359

Charlotte Rahm, inspektör, 08-519 41 197

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se

Kemikalieinspektionens upplysningstjänst Fråga Kemikalieinspektionen Länk till annan webbplats.

E-postadresser till Kemikalieinspektionens medarbetare skrivs fornamn.efternamn@kemi.se

Ämnen som hittades i reklamprodukterna

  • Bly kan bland annat orsaka skador på nervsystemet och medföra försämrad intellektuell utveckling och prestationsförmåga. Foster och små barn är särskilt känsliga. Bly i lödningar är vid normal användning av produkter inte åtkomligt för användaren och har därför störst påverkan vid tillverkning, i avfallsledet och när det kommer ut i miljön.
  • Kortkedjiga klorparaffiner (SCCP) är skadligt för vattenlevande organismer. Det är också mycket långlivat, bryts inte ned i naturen och är misstänkt cancerframkallande

Några EU-lagstiftningar som reglerar kemikalier i varor

  • Reach-förordningen omfattar kemiska ämnen och blandningar av kemiska ämnen. Några bestämmelser i Reach-förordningen gäller även varor.
  • RoHS-direktivet begränsar användning av kvicksilver, kadmium, bly, sexvärt krom och flamskyddsmedlen polybromerade bifenyler (PBB) och polybromerade difenyletrar (PBDE) i elektriska och elektroniska produkter.
  • POPs-förordningen om långlivade organiska föroreningar reglerar ett antal ämnen som anses vara farliga för människors hälsa och miljön. Varor får inte innehålla de ämnen eller föreningar som listas i förordningen, exempelvis kortkedjiga klorparaffiner och vissa bromerade flamskyddsmedel såsom hexabromcyclododekan (HBCDD).