Kemikalieinspektionen ger dispens för växtskyddsmedel vid odling av sockerbetor

Kemikalieinspektionen har beviljat en ansökan om dispens för att använda växtskyddsmedlet Gaucho WS 70 i odlingar av sockerbetor. Beslutet innebär att produkten får användas tillfälligt i fyra månader under våren 2019.

Kemikalieinspektionens dispens för Gaucho WS 70 kommer enligt beslutet att gälla mellan den 15 februari och 15 juni 2019. Produkten får under den tiden användas mot insektsangrepp i odlingar av sockerbetor, genom betning av sockerbetsutsäde och sådd av det betade utsädet på friland.

– Vi har i det här fallet bedömt att villkoren i lagstiftningen för en dispens är uppfyllda. Vårt beslut innebär att produkten tillfälligt får användas för att bekämpa insektsangrepp under vårens odlingssäsong, säger Agneta Westerberg, avdelningschef på Kemikalieinspektionen.

Tidigare i år återkallade Kemikalieinspektionen godkännandena i Sverige för sju växtskyddsmedel som innehåller verksamma ämnen av typen neonikotinoider. Skälet var att EU-kommissionen beslutat att växtskyddsmedel med tre neonikotinoider inte längre är tillåtna att använda utanför fasta växthus. Ett av de växtskyddsmedel som återkallades var Gaucho WS 70. Produkten innehåller det verksamma ämnet imidakloprid och har under ungefär 20 års tid använts för att bekämpa insekter i odlingar av sockerbetor.

Sockerbetsodlarnas riksorganisation Betodlarna har ansökt hos Kemikalieinspektionen om dispens för att använda Gaucho WS 70 under en begränsad period 2019. Det finns en möjlighet i lagstiftningen att i nödfall bevilja tidsbegränsade dispenser för växtskyddsmedel som inte är godkända. Enligt EU:s växtskyddsmedelsförordning kan en dispens ges i maximalt 120 dagar om odlingen är i fara och det inte finns något annat rimligt sätt att avvärja faran för odlingen. Det krävs också att det gäller ett särskilt fall och en begränsad och kontrollerad användning.

– I dagsläget saknas andra växtskyddsmedel som är tillräckligt effektiva mot insekter i sockerbetsodlingar. Eftersom denna produkt inte längre är godkänd är det viktigt att sockerbetsodlarna inför kommande år arbetar för att hitta andra alternativ för att skydda odlingen. Möjligheterna att bevilja upprepade dispenser är begränsade, säger Agneta Westerberg.

Bakgrunden till EU-beslutet om att inte tillåta vissa neonikotinoider är att ämnena är skadliga för bin och andra pollinerande insekter. För den användning som dispensen gäller är riskerna för bin begränsade, eftersom sockerbetor skördas innan de blommar. Flera andra EU-länder har också beviljat dispenser för att använda växtskyddsmedel med imidakloprid under 2019.

Kemikalieinspektionen har beslutat om vissa villkor för användningen av Gaucho WS 70 under dispensperioden. Villkoren innebär bland annat att bara vissa grödor får odlas på samma fält under samma år eller året efter sockerbetor vars utsäde har behandlats med Gaucho WS 70.

Livsmedelsverket har bedömt att den sökta användningen av produkten inte väntas utgöra någon risk för konsumenter.

Läs Kemikalieinspektionens beslut om dispens för Gaucho WS 70 (PDF 269 kB) , 269.1 kB.

Läs villkoren för användning av Gaucho WS 70 mellan den 15 februari och 15 juni 2019 (PDF 133 kB) , 132.5 kB.

För mer information, kontakta gärna:

Agneta Westerberg, avdelningschef, 08-519 41 264

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se

Kemikalieinspektionens upplysningstjänst Fråga Kemikalieinspektionen Länk till annan webbplats.

E-postadresser till Kemikalieinspektionens medarbetare skrivs fornamn.efternamn@kemi.se