Förbjudna kemikalier hittade i julbelysningar

Kemikalieinspektionen har undersökt innehållet av skadliga kemikalier i julbelysning och andra elektriska juldekorationer. 14 av de 96 granskade produkterna innehöll förbjudna ämnen över gränsvärdena i lagstiftningen.

– Det är ingen stor hälsorisk med att ha julbelysning med farliga ämnen hemma. Men den totala mängden farliga kemikalier i många olika varor kan på sikt orsaka problem för både hälsa och miljö, säger Mariana Pilenvik, inspektör på Kemikalieinspektionen.

I Kemikalieinspektionens senaste tillsynsprojekt om elektriska produkter har en del av projektet fokuserat på julbelysningar. Tillsynsrapporten som publiceras i dag visar att 14 av 96 elektriska julprodukter innehöll otillåtna halter av ett eller flera av ämnena bly, kadmium, kortkedjiga klorparaffiner och flamskyddsmedlet HBCDD. Bland varorna som innehöll förbjudna ämnen fanns bland annat en elljusstake, julgransbelysning och elektriska prydnadstomtar.

– Det är företagen som är ansvariga för att se till att deras varor är säkra och inte innehåller förbjudna ämnen. Företag som importerar till exempel julbelysningar kan bidra till en giftfri jul – och en giftfri vardag året om ­– genom att ställa tydliga kemikaliekrav på sina leverantörer, säger Mariana Pilenvik.

De vanligaste bristerna i julbelysningarna gällde bly i lödningar och kortkedjiga klorparaffiner i kablar och andra plastdetaljer. Kortkedjiga klorparaffiner är skadligt för vattenlevande organismer och misstänks vara cancerframkallande, medan bly kan orsaka skador på nervsystemet. Vid normal användning av julbelysningar kommer man inte åt bly som finns i lödningar inuti produkterna. Blyet är därför främst ett problem vid tillverkningen och när belysningen blir avfall.

Utöver belysningarna med otillåtna ämnen hittades ytterligare sex julbelysningar med över 0,1 procent av farliga ämnen som inte är förbjudna men finns med på EU:s kandidatförteckning. Detta handlar i de flesta fallen om ämnen i gruppen ftalater som används för att göra plast mjuk. När ämnen står med på EU:s kandidatförteckning betyder det att företagen enligt lagstiftningen är skyldiga att informera yrkeskunder om innehållet av farliga ämnen i varorna. Privatpersoner har rätt att få veta om varor innehåller ämnen på kandidatförteckningen om man frågar efter informationen. Några av de elektriska julprodukterna med förbjudna ämnen innehöll också ämnen på kandidatlistan.

I den andra delen av tillsynsprojektet om elektriska produkter kontrollerade Kemikalieinspektionen 24 personvårdsprodukter. Två av de varorna, en massageapparat och ett manikyrset, visade sig innehålla bly i förbjudna halter.

Efter Kemikalieinspektionens granskning har företagen slutat att sälja de produkter som innehöll för höga halter av förbjudna ämnen. Inom ramen för detta tillsynsprojekt har Kemikalieinspektionen anmält eller kommer att anmäla nio företag till åklagare för misstänkta miljöbrott. Alla företag som anmäls till åklagare hade sålt julbelysningar eller andra elektriska juldekorationer.

Kemikalieinspektionens kontroller av elektriska produkter har varit stickprover med fokus på att upptäcka brister. Resultaten i projektet speglar därför inte hela marknaden för julbelysningar och personvårdsprodukter. Julbelysningarna som granskats i projektet införskaffades i november 2017 medan personvårdsprodukterna togs in för analys under våren 2018.

Läs rapporten: Tillsyn av julbelysning och elektriska personvårdsprodukter (PDF 648 kB) , 648.1 kB.

För mer information, kontakta gärna:

Mariana Pilenvik, inspektör, 08-519 41 341

Marcus Hagberg, inspektör, 08-519 41 159

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se

Kemikalieinspektionens upplysningstjänst Fråga Kemikalieinspektionen Länk till annan webbplats.

E-postadresser till Kemikalieinspektionens medarbetare skrivs fornamn.efternamn@kemi.se

Fakta: Ämnena som hittades i julbelysningar

  • Bly kan bland annat orsaka skador på nervsystemet och medföra försämrad intellektuell utveckling och prestationsförmåga. Foster och små barn är särskilt känsliga. Bly i lödningar är vid normal användning av produkter inte åtkomligt för användaren och har därför störst påverkan vid tillverkning, i avfallsledet och när det kommer ut i miljön.
  • Kadmium är giftigt för miljön och kan ge benskörhet, njurskador och cancer. Kadmium i elektronik är vid normal användning av produkter inte åtkomligt för användaren och har därför störst påverkan vid tillverkning, i avfallsledet och när det kommer ut i miljön.
  • Kortkedjiga klorparaffiner (SCCP) är skadligt för vattenlevande organismer. Det är också mycket långlivat, bryts inte ned i naturen och är misstänkt cancerframkallande.
  • HBCDD är toxiskt, bioackumulerande och bryts inte ner i miljön. Det är misstänkt fosterskadande och kan skada ammande barn.
  • Ftalater är en grupp ämnen där alla inte är skadliga, men vissa ftalater kan påverka utvecklingen av testiklarna och göra det svårare att få barn. Vissa ftalater är hormonstörande eller misstänks vara hormonstörande.

Fakta: EU-lagstiftningar som reglerar kemikalier i elektriska produkter

  • Reach-förordningen är den kemikalielagstiftning som har ersatt stora delar av de kemikalieregler som gällde före den 1 juni 2007 i EU och Sverige. Förordningen omfattar i första hand kemiska ämnen och blandningar av kemiska ämnen men några bestämmelser gäller även varor.
  • RoHS-direktivet begränsar användning av kvicksilver, kadmium, bly, sexvärt krom och flamskyddsmedlen polybromerade bifenyler (PBB) och polybromerade difenyletrar (PBDE) i elektriska och elektroniska produkter.
  • POPs-förordningen om långlivade organiska föroreningar reglerar ett antal ämnen som anses vara farliga för människors hälsa och miljön. Varor får inte innehålla de ämnen eller föreningar som listas i förordningen, exempelvis kortkedjiga klorparaffiner och vissa bromerade flamskyddsmedel såsom hexabromcyclododekan (HBCDD).