26 beslut i ärenden om nya växtskyddsmedel hittills i år

Mellan januari och augusti i år har Kemikalieinspektionen fattat 26 beslut i ärenden om godkännanden av nya växtskyddsmedel. 23 av de 26 besluten var bifall på ansökningarna.

– Vi håller ett fortsatt högt tempo i prövningen och hanterar ärenden om bekämpningsmedel i den takt som nya ansökningar kommer in. Vi fortsätter att prioritera en effektiv handläggning och att säkerställa en hög skyddsnivå för hälsa och miljö, säger Agneta Westerberg, avdelningschef på Kemikalieinspektionen.

Bland de 23 nya växtskyddsmedel som genom Kemikalieinspektionens beslut blir tillgängliga på den svenska marknaden återfinns tolv medel mot svampangrepp, fyra ogräsmedel, två insektsmedel, ett medel mot sniglar och fyra tillväxtreglerande medel. Inga av besluten i ärenden om nya produktgodkännanden för växtskyddsmedel under perioden var avslag på ansökan, men i tre ärenden har ansökningarna dragits tillbaka av sökanden.

Kemikalieinspektionen fattade mellan januari och augusti också 18 beslut om utvidgade produktgodkännanden för mindre användningsområden av sedan tidigare godkända växtskyddsmedel. Av dessa beslut var 15 bifall till ansökningarna, medan ett var avslag och två ansökningar drogs tillbaka av sökanden.

När Kemikalieinspektionen avslår ansökningar är skälet oftast att sökanden inte har kunnat visa att det den sökta användningen är säker för hälsa och för miljö. Att ansökningar dras tillbaka eller avvisas kan bero på att en ansökan om produktgodkännande är ofullständig eller att den sökande väljer att inte förnya ett produktgodkännande.

Under perioden har Kemikalieinspektionen också fattat 20 beslut om nya produktgodkännanden av biocidprodukter, varav 15 var bifall. De nya biocidprodukter som Kemikalieinspektionen har godkänt är ett desinfektionsmedel, tre träskyddsmedel, ett konserveringsmedel för byggmaterial, två råttmedel, tre insektsmedel och fem repellenter.

Kemikalieinspektionen bedriver sedan flera år ett aktivt utvecklingsarbete för att effektivisera handläggningen av ärenden om växtskyddsmedel och biocidprodukter. Myndigheten har infört tydligare styrning och mer effektiva arbetssätt, samt arbetar för stärkt dialog med företag och branschorganisationer.

För mer information, kontakta gärna:

Agneta Westerberg, avdelningschef, 08-519 41 264

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se

Kemikalieinspektionens upplysningstjänst Fråga Kemikalieinspektionen Länk till annan webbplats.

E-postadresser till Kemikalieinspektionens medarbetare skrivs fornamn.efternamn@kemi.se

Fakta: Två huvudgrupper av bekämpningsmedel

Det finns två huvudgrupper av bekämpningsmedel: växtskyddsmedel och biocidprodukter. Växtskyddsmedel används för att skydda växter och växtprodukter inom jordbruk, skogsbruk och trädgårdsbruk mot till exempel svampangrepp, skadedjur eller konkurrerande växter. Biocidprodukter är till för att bekämpa skadliga organismer och är bekämpningsmedel som inte är växtskyddsmedel. Några exempel på biocidprodukter är desinfektionsmedel, träskyddsmedel, myggmedel, råttgifter och båtbottenfärger.

Alla bekämpningsmedel måste vara godkända för att få användas. Kemikalieinspektionens tillståndsprövning görs för att produkter som säljs i Sverige ska uppfylla EU-lagstiftningens krav. Lagstiftningen syftar till att säkerställa en hög skyddsnivå för människors och djurs hälsa och för miljön. Den ska också skydda konkurrenskraften för jordbruket och förbättra den fria rörligheten för produkterna inom EU. När det gäller växtskyddsmedel är syftet även att förbättra jordbruksproduktionen.