Kemikalieinspektionen föreslår krav på rapportering av PFAS-ämnen

Kemikalieinspektionen föreslår att företag ska bli skyldiga att lämna uppgifter om högfluorerade ämnen (PFAS) till myndighetens produktregister. Förslaget har tidigare i år varit på remiss hos berörda aktörer. Ett något justerat förslag har nu anmälts till EU-kommissionen.

Högfluorerade ämnen, PFAS, är extremt svårnedbrytbara och har förorenat dricksvatten på flera platser i Sverige. Syftet med Kemikalieinspektionens förslag om rapporteringskrav är att öka kunskapen om hur PFAS används. Med mer information om användningen blir det enklare att bedöma vilka åtgärder som kan behövas för att skydda hälsa och miljö.

Sedan tidigare finns krav på att företag i Sverige ska registrera innehållet i kemiska produkter i produktregistret. Företagen ska lämna uppgifter om alla ämnen som förekommer i halter över 5 procent medan ämnen som är klassificerade som farliga ska redovisas oavsett i vilka halter de förekommer. PFAS finns ofta i koncentrationer under 5 procent och de flesta av ämnena är i dag inte bedömda när det gäller farlighet. Detta innebär att PFAS med dagens regelverk sällan behöver rapporteras till produktregistret.

Förslaget till ändrade föreskrifter innebär att företag som i dag rapporterar till Kemikalieinspektionens produktregister även måste ange om produkterna innehåller avsiktligt tillsatta PFAS-ämnen. Detta ska gälla oavsett i vilken halt ämnena förekommer, men själva halten kommer inte att behöva rapporteras.

En tidigare version av förslaget innebar att all förekomst av PFAS-ämnen i kemiska produkter enligt en viss definition skulle anmälas till produktregistret. Efter att Kemikalieinspektionen tidigare i år inhämtat synpunkter från berörda aktörer har myndigheten justerat förslaget så att det enbart omfattar avsiktligt tillsatta PFAS enligt samma definition. Sverige har nu anmält det justerade förslaget till EU-kommissionen.

Kemikalieinspektionen planerar att de ändrade föreskrifterna ska träda i kraft den 1 januari 2019. Detta skulle innebära att det första tillfället då företagen är skyldiga att lämna uppgifter om PFAS till produktregistret blir vid den rapportering som ska göras senast i februari 2020. Företag som har en årsomsättning under fem miljoner kronor föreslås vara undantagna från kravet på PFAS-rapportering.

Läs mer om förslaget i Sveriges anmälan till EU-kommissionen Länk till annan webbplats.

För mer information, kontakta gärna:

Johan Forsberg, jurist, 08-519 41 325

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se

Kemikalieinspektionens upplysningstjänst Fråga Kemikalieinspektionen Länk till annan webbplats.

E-postadresser till Kemikalieinspektionens medarbetare skrivs fornamn.efternamn@kemi.se

Högfluorerade ämnen är extremt svårnedbrytbara

Högfluorerade ämnen (PFAS) är extremt svårnedbrytbara i miljön och många är vattenlösliga och rörliga i marken. Högfluorerade ämnen riskerar att förorena vattendrag och dricksvattentäkter när de kommer ut i miljön.

Det finns i dag stora kunskapsluckor om hälsoeffekter på människor av högfluorerade ämnen, framför allt på lång sikt. Den information som i dag finns om hälsoeffekter är baserad på ett fåtal PFAS och kommer främst från studier på försöksdjur. Uppvisade effekter på försöksdjur är bland annat påverkan på levern, blodfetter, sköldkörtelhormon, immunförsvaret och effekter på avkomman.

Eftersom studierna är gjorda på djur kan man inte säkert veta att dessa effekter uppstår hos människor. Hos människor har misstänkta samband hittats mellan förhöjda halter i blodet av högfluorerade ämnen och bland annat påverkan på blodfetter och sköldkörteln.

Läs mer om högfluorerade ämnen (PFAS)

Produktregistret innehåller uppgifter om 200 000 kemiska produkter

Produktregistret är ett nationellt register som förs av Kemikalieinspektionen och innehåller uppgifter om över 200 000 kemiska produkter och biotekniska organismer. Uppgifterna lämnas till Kemikalieinspektionen av cirka 2 500 anmälningspliktiga företag och ger en bild över hur kemiska ämnen och produkter används i Sverige.

Läs mer om hur du rapporterar till produktregistret