EU:s kemikalielagstiftning Reach utvärderad

Under våren 2017 har EU-kommissionen genomfört en utvärdering av kemikalielagstiftningen Reach. De har nu publicerat sin slutliga rapport.

Vart femte år gör EU:s medlemsländer, EU-kommissionen och kemikaliemyndigheten Echa en utvärdering av hur kemikalielagstiftningen Reach fungerar. Under våren 2017 genomfördes den andra utvärderingen sedan Reach trädde i kraft 2007.

Läs mer om utvärderingen och ta del av rapporten på EU-kommissionens webbplats. Länk till annan webbplats.