Sju nya ämnen på EU:s kandidatförteckning över särskilt farliga ämnen

Sju nya ämnen har lagts till på EU:s kandidatförteckning över särskilt farliga ämnen. Dessutom fastställs att bisfenol A, som redan finns på kandidatförteckningen, är hormonstörande i miljön. Tre kadmiumföreningar förs upp på listan efter förslag från Sverige.

EU:s kandidatförteckning är en lista över ämnen som kan ha allvarliga effekter på människors hälsa eller miljön. Ämnen på kandidatförteckningen omfattas av särskilda krav på information och anmälan enligt EU:s kemikalieförordning Reach. Ämnena kan också senare komma att omfattas av tillståndskrav. I dag, den 15 januari 2018, uppdaterade EU:s kemikaliemyndighet Echa kandidatförteckningen med sju nya ämnen:

  • Bens(a)antracen. Ämnet har förts upp på förteckningen på grund av att det är carcinogent och persistent, bioackumulerbart och toxiskt (PBT) samt att det är mycket svårnedbrytbart och mycket bioackumulerande (vPvB).
  • Krysen. Ämnet har förts upp på förteckningen på grund av att det är carcinogent och persistent, bioackumulerbart och toxiskt (PBT) samt att det är mycket svårnedbrytbart och mycket bioackumulerande (vPvB).
  • Kadmiumhydroxid. Ämnet har förts upp på förteckningen på grund av att det är carcinogent och mutagent i könsceller samt orsakar allvarlig skada på njurar och benvävnad efter långvarig exponering.
  • Kadmiumkarbonat. Ämnet har förts upp på förteckningen på grund av att det är carcinogent och mutagent i könsceller samt orsakar allvarlig skada på njurar och benvävnad efter långvarig exponering.
  • Kadmiumnitrat. Ämnet har förts upp på förteckningen på grund av att det är carcinogent och mutagent i könsceller samt orsakar allvarlig skada på njurar och benvävnad efter långvarig exponering.
  • Dechlorane Plus™ (1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-dodekakloropentacyklo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]oktadeka-7,15-dien). Ämnet har förts upp på förteckningen på grund av att det är mycket svårnedbrytbart och mycket bioackumulerande (vPvB).
  • Reaktionsprodukter av 1,3,4-tiadiazolidin-2,5-dition, formaldehyd and 4-heptylfenol, grenad och ogrenad (RP-HP) med ≥0.1% w/w 4-heptylfenol, grenad och ogrenad. Ämnet har förts upp på förteckningen på grund av att det är hormonstörande i miljön.

Den europeiska kemikaliemyndigheten Echa har också identifierat ämnet bisfenol A som hormonstörande i miljön. Bisfenol A finns sedan tidigare på kandidatförteckningen på grund av ämnets reproduktionsstörande och hormonstörande egenskaper för människors hälsa. Bisfenol A används vid tillverkning av polykarbonat- och epoxiplaster och som antioxidant i PVC-plast.

Besluten om att föra upp de sju ämnena på kandidatförteckningen och om att uppdatera egenskaperna för bisfenol A var enhälliga i kemikaliemyndigheten Echas medlemsstatskommitté.

Efter de senaste uppdateringarna finns nu 181 ämnen på kandidatförteckningen. Identifieringen av ämnen som kan komma att tas upp på kandidatförteckningen är en kontinuerlig process, vilket innebär att nya ämnen förs upp successivt. Echas mål är att föra upp nya ämnen på förteckningen två gånger per år.

Vad innebär det att ett ämne finns upptaget på kandidatförteckningen?

När ett ämne har tagits upp på kandidatförteckningen ställer det vissa krav på företag som tillverkar, importerar eller använder ämnet. Om ämnet ingår i en vara ska leverantören av varan informera om detta och i vissa fall även gör en anmälan till Echa om i vilken typ av vara ämnet ingår. Konsumenter har på begäran rätt att få motsvarande information kostnadsfritt inom 45 dagar från leverans av varan.

Läs mer om kandidatförteckningen över särskilt farliga ämnen

Här finns kandidatförteckningen med exempel på användning för de olika ämnena (XLSX 35 kB) , 34.6 kB.

Här finns den rättsligt gällande versionen av kandidatförteckningen Länk till annan webbplats.

För mer information, kontakta gärna:

Margareta Warholm, expert, 08-519 41 106

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se

Kemikalieinspektionens upplysningstjänst Fråga Kemikalieinspektionen Länk till annan webbplats.

E-postadresser till Kemikalieinspektionens medarbetare skrivs fornamn.efternamn@kemi.se