Produktgodkännanden för rått- och musmedel omprövas

Kemikalieinspektionen kommer i början av 2018 att ompröva godkännandena för rått- och musmedel med så kallade antikoagulerande ämnen. Omprövningen beror på att ämnena fått en strängare klassificering inom EU. Produkter som innehåller dessa ämnen över vissa koncentrationer får inte godkännas för att användas av privatpersoner.

Ämnen med antikoagulerande verkan har fått en ny klassificering inom EU, som innebär att de blivit klassificerade som reproduktionstoxiska vid en väldigt låg koncentration (0,003 procent). Skälet till klassificeringen är att ämnena har egenskaper som kan skada ofödda barn.

Antikoagulerande verkan innebär att ämnena påverkar blodets förmåga att levra sig. Den nya klassificeringen innebär att produkter som innehåller antikoagulerande ämnen över 0,003 procent enligt gällande lagstiftning Länk till annan webbplats. inte får godkännas för användning av privatpersoner. Som en följd av den nya klassificeringen omprövas nu alla produkter med antikoagulerande verkan inom hela EU.

Senast den 28 februari 2018 kommer därför Kemikalieinspektionen att ompröva godkännandena för antikoagulerande rått- och musmedel (rodenticider) i Sverige. Omprövningarna omfattar alla rodenticider med antikoagulerande verkan, oavsett hur länge det nuvarande godkännandet gäller.

Produkter med antikoagulerande verkan för bekämpning av möss kommer efter omprövningen endast att kunna användas av yrkesmässiga användare (behörighetsklass 1 och 2). Sedan tidigare är produkter för bekämpning av råttor bara godkända i Sverige för yrkesmässiga användare med särskilt tillstånd (behörighetsklass 1 So).

Godkännandena för produkter med alfakloralos kommer inte att beröras av denna omprövning eftersom det ämnet inte har en antikoagulerande verkan. Produkter med alfakloralos kommer även i fortsättningen att vara godkända i Sverige för användning av privatpersoner mot möss inomhus.

I samband med besluten kommer produkterna också få mer specifika användningsvillkor, till exempel hur mycket produkt som ska läggas ut per betespunkt och hur åtgärder ska följas upp och utvärderas.

Precis som tidigare gäller kraven i EU:s biocidförordning, att användningen ska begränsas till det som är absolut nödvändigt. I möjligaste mån bör därför metoder som innebär mindre risk för människor, djur och miljön användas. Biocidprodukter som är avsedda att avliva djur som kan känna smärta och ångest bör enbart användas som en sista utväg.

För mer information, kontakta gärna:

Johan Helgesson, regelsamordnare för biocidprodukter, 08-519 41 275

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se

Kemikalieinspektionens upplysningstjänst Fråga Kemikalieinspektionen Länk till annan webbplats.

E-postadresser till Kemikalieinspektionens medarbetare skrivs fornamn.efternamn@kemi.se