Undantag för användning av amalgam och sömsvets med kvicksilver upphör

Kemikalieinspektionen har beslutat att förlänga vissa nu gällande undantag från kvicksilverförbudet med två år. Undantagen för amalgam och sömsvets kommer att upphöra. Samtidigt inför Kemikalieinspektionen nya gränsvärden för tre konserveringsmedel i leksaker på grund av deras allergiframkallande egenskaper. De nya reglerna införs i Kemikalieinspektionens föreskrift KIFS 2008:2.

Det finns ett generellt förbud mot att använda kvicksilver i Sverige sedan 2009. Några användningsområden är undantagna från förbudet, till exempel ljuskällor och andra elektriska och elektroniska produkter, batterier och fordon. Det finns också en del tidsbegränsade undantag för till exempel analyskemikalier, vissa instrument och utrustningar samt viss amalgamanvändning.

Vissa undantag förlängs

Kemikalieinspektionen har gjort en översyn av de tidsbegränsade undantagen och beslutat att förlänga vissa av de undantag som löper ut vid årsskiftet 2017/2018 med två år. Dessa undantag är:

  • kvicksilverföreningar för analys enligt internationella standardmetoder inom läkemedelsområdet,
  • kvicksilverföreningar för analys av COD och i ampuller för COD-analys,
  • kvicksilver för analys samt forskning och utveckling inom medicinsk diagnostik.

Undantag för amalgam och sömsvets upphör

När det gäller undantaget för användning av kvicksilver för tillverkning av amalgam, och viss användning av amalgam har det visat sig att användningen är så begränsad att det inte är motiverat med ett generellt undantag. De som idag utnyttjar undantagen har möjlighet att söka dispens för fortsatt användning. Undantaget förlängs fram till 30 juni 2018 för att ge berörda möjlighet att söka dispens.

Undantaget för reservdelar till sömsvetsmaskiner med kvicksilver förlängs inte heller. Detta eftersom tekniken är på väg att fasas ut och eventuella kvarvarande behov kan lösas med dispenser. Undantaget för sömsvets upphör att gälla den 31 december 2017.

Gränsvärden införs för tre konserveringsmedel i leksaker

Kemikalieinspektionen kommer att införa de redan beslutade gränsvärdena för tre konserveringsmedel vid användning i vattenbaserade leksaker, som till exempel såpbubblor, fingerfärger och hobbyfärger. Konserveringsmedlen det handlar om är CMI, MI och CMI/MI (3:1) som även kallas kathon. Gränsvärdena för de aktuella konserveringsmedlen har tidigare beslutats på EU-nivå och tagits in i leksaksdirektivet. Skälet till att gränsvärdena införs är att konserveringsmedlen är allergiframkallande.

Läs mer:

Kemikalieinspektionens föreskrift KIFS 2008:2 Länk till annan webbplats.

Föreskrift om ändring, KIFS 2017:5 Länk till annan webbplats.

PM om översyn av utgående undantag från kvicksilverförbudet Länk till annan webbplats.

Konsekvensutredning av föreskrifter om nya gränsvärden för ämnena CMI och MI i leksaker Länk till annan webbplats.

För mer information, kontakta gärna:

Johan Forsberg, jurist, 08-519 41 325

Anna Nylander, utredare, 08-519 41 205 (frågor om gränsvärdena för konserveringsmedel i leksaker)

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se

Kemikalieinspektionens upplysningstjänst Fråga Kemikalieinspektionen Länk till annan webbplats.

E-postadresser till Kemikalieinspektionens medarbetare skrivs fornamn.efternamn@kemi.se