Kemikalieinspektionen har godkänt 38 nya växtskyddsmedel i år

Mellan januari och augusti i år godkände Kemikalieinspektionen 38 nya växtskyddsmedel i Sverige. Det är en ökning jämfört med samma period förra året då 18 nya växtskyddsmedel godkändes.

– Resultaten av vårt arbete för snabbare handläggning syns allt tydligare. Tack vare effektiviseringar och förstärkta resurser minskar nu antalet öppna ärenden om bekämpningsmedel, säger Agneta Westerberg, avdelningschef på Kemikalieinspektionen.

Totalt fattade Kemikalieinspektionen 241 beslut i ärenden om växtskyddsmedel under årets första åtta månader. Den ökade handläggningstakten har lett till att antalet öppna växtskyddsmedelsärenden hos Kemikalieinspektionen har sjunkit med 29 procent sedan årsskiftet.

Av besluten som togs mellan januari och augusti gällde 46 ärenden nya produktgodkännanden för växtskyddsmedel. 38 av dessa var bifall och innebär att nya växtskyddsmedel blir tillgängliga i Sverige. Bland de nya, godkända produkterna finns bland annat tolv ogräsmedel, tolv medel mot svampangrepp och sju tillväxtreglerande medel. Under perioden togs även 14 beslut, samtliga bifall, om utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (UPMA) för växtskyddsmedel.

När det gäller biocidprodukter har Kemikalieinspektionen fattat sammanlagt 131 beslut mellan januari och augusti i år. 15 av besluten var bifall på ansökningar om nya produktgodkännanden för biocider. Av de nya godkända produkterna är sex träskyddsmedel och nio medel mot skadedjur. Antalet öppna ärenden om biocidprodukter hos myndigheten har minskat med 20 procent sedan årsskiftet.

Kemikalieinspektionens handläggningstider för vissa bekämpningsmedelsärenden har varit för långa. Myndigheten bedriver ett aktivt utvecklingsarbete för att korta handläggningstiderna, bland annat genom tydligare styrning och effektivisering de interna processerna. Kemikalieinspektionen fortsätter också arbetet med stärkt dialog med företag och branschorganisationer om bekämpningsmedelsärenden.

– Arbetet med att effektivisera prövningen ytterligare och öka vår transparens har fortsatt högsta prioritet. Det finns goda möjligheter att nå balans i ärendehandläggningen nästa år samtidigt som vi fortsätter att säkerställa ett starkt skydd för hälsa och miljö, säger Agneta Westerberg.

För mer information, kontakta gärna:

Agneta Westerberg, avdelningschef, 08-519 41 264

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se

Kemikalieinspektionens upplysningstjänst Fråga Kemikalieinspektionen Länk till annan webbplats.

E-postadresser till Kemikalieinspektionens medarbetare skrivs fornamn.efternamn@kemi.se

Fakta: Två huvudgrupper av bekämpningsmedel

Det finns två huvudgrupper av bekämpningsmedel: växtskyddsmedel och biocidprodukter.

Växtskyddsmedel används för att skydda växter och växtprodukter inom jordbruk, skogsbruk och trädgårdsbruk mot till exempel svampangrepp, skadedjur eller konkurrerande växter.

Biocidprodukter är till för att bekämpa skadliga organismer och är bekämpningsmedel som inte är växtskyddsmedel. Det finns 22 olika typer av biocidprodukter enligt EU-lagstiftningen, till exempel desinfektionsmedel, träskyddsmedel, myggmedel, råttgifter och båtbottenfärger.

Alla bekämpningsmedel måste vara godkända för att få användas. Syftet med tillståndsprövningen är att produkter som säljs i Sverige ska uppfylla EU-lagstiftningens krav. Lagstiftningen syftar till att säkerställa en hög skyddsnivå för både människors och djurs hälsa och för miljön. Samtidigt ska den skydda konkurrenskraften för jordbruket och förbättra den fria rörligheten för produkterna inom EU. När det gäller växtskyddsmedel är syftet även att förbättra jordbruksproduktionen.