Ny rapport: 37 bisfenoler kan vara hormonstörande

Kemikalieinspektionen identifierar i en ny rapport 37 bisfenoler, utöver bisfenol A, som kan finnas på den europeiska marknaden och som kan vara hormonstörande. Kemikalieinspektionen kommer att bevaka hur bisfenolerna används och arbeta för att öka kunskapen om ämnena.

– För att förebygga eventuella framtida risker är det viktigt att öka kunskapen om bisfenoler och att hålla koll på hur de används, säger Helena Dorfh, utredare på Kemikalieinspektionen.

Bisfenol A är ett ämne som framställs i stora volymer och används framför allt för att tillverka plast. Ämnet är hormonstörande för människor och kan påverka vår fortplantningsförmåga. De senaste åren har nya regler som begränsar användningen av bisfenol A antagits både inom EU och i Sverige. Till exempel kommer bisfenol A att bli förbjudet i hela EU från och med 2020 i termopapper, som används bland annat i kassakvitton.

I takt med att bisfenol A fasas ut kan ämnet komma att ersättas med andra bisfenoler. En del av dem kan precis som bisfenol A ha hormonstörande egenskaper. Kemikalieinspektionen har fått i uppdrag av regeringen att undersöka och i lämpliga fall föreslå åtgärder för bisfenoler i Sverige. Dagens rapport är Kemikalieinspektionens redovisning av regeringsuppdraget och innehåller en kartläggning av vilka bisfenoler som förekommer i Sverige och i EU.

Kemikalieinspektionen identifierar i rapporten totalt över 200 kemiska ämnen som har liknande kemisk struktur som bisfenol A och som kan förekomma på den europeiska marknaden. Enligt resultat från datasimuleringar kan 37 av dessa ämnen ha hormonstörande egenskaper som liknar de hos bisfenol A, och de kan användas på ett sätt som skulle kunna leda till att konsumenter utsätts. Sex av de ämnen som undersökts i rapporten, bland dem bisfenol A, har både hälsoegenskaper och användningsmönster som enligt Kemikalieinspektionens bedömning skulle kunna bli problematiska. Dessa sex ämnen är redan under granskning inom ramen för EU:s gemensamma kemikalielagstiftning Reach. Det innebär att användningen av ämnena kan komma att regleras på EU-nivå. För två av ämnena är Kemikalieinspektionen utvärderande myndighet.

Eftersom ämnena för närvarande hanteras inom EU-lagstiftningen föreslår Kemikalieinspektionen i nuläget inte några nya nationella regler som begränsar användningen av bisfenoler i Sverige.

– Vi saknar i dag tillräcklig information om hur bisfenolerna används och om deras toxikologiska effekter för att kunna införa förbud i Sverige för något av ämnena. Det är positivt att det pågår arbete på EU-nivå med att utreda behovet av åtgärder för att hantera eventuella risker med de sex ämnen som vi bedömt som prioriterade, säger Helena Dorfh.

I rapporten konstaterar Kemikalieinspektionen att det finns skäl att fortsätta granska ämnesgruppen bisfenoler. Kemikalieinspektionen har därför tagit fram en plan för myndighetens fortsatta arbete med ämnesgruppen. Bland annat ska myndigheten aktivt sprida resultaten från rapporten till forskare och andra myndigheter. Kemikalieinspektionen ska även informera berörda företag och branscher i Sverige om resultaten och vid behov inleda dialog med företagen.

Inom ramen för regeringsuppdraget har Kemikalieinspektionen utvecklat en ny metod som gör det möjligt att ur stora grupper av kemiska ämnen identifiera och prioritera ämnen som kan behöva åtgärdas. Metoden är allmängiltig och kan tillämpas även på andra ämnen än bisfenoler.

– Med den nya metoden för kartläggning har vi kunnat identifiera vilka bisfenoler som kan finnas på marknaden. Vi kommer nu att ha bevakning på de identifierade ämnena för att kunna agera snabbt om användningsmönstren skulle ändras, säger Helena Dorfh.

Läs rapporten: Bisfenoler – en kartläggning och analys (PDF 3350 kB) , 3.4 MB.

För mer information, kontakta gärna:

Helena Dorfh, utredare, 08-519 41 194

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se

Kemikalieinspektionens upplysningstjänst Fråga Kemikalieinspektionen Länk till annan webbplats.

E-postadresser till Kemikalieinspektionens medarbetare skrivs fornamn.efternamn@kemi.se