Ny EU-förordning om kvicksilver börjar gälla vid årsskiftet

EU har beslutat om en ny förordning om kvicksilver som träder i kraft den 1 januari 2018. Förordningen bygger på FN:s konvention om kvicksilver, Minamatakonventionen. Sverige har redan ett generellt förbud mot kvicksilver sedan 2009 och kommer inte att påverkas så mycket av förändringen.

Den nya EU-förordningen upphäver den nuvarande kvicksilverförordningen (EG 1102/2008) och innebär att kvicksilver regleras inom fler områden på EU-nivå än i dag. Den nya förordningen reglerar metalliskt kvicksilver samt vissa kvicksilverblandningar och kvicksilverföreningar som anges i en bilaga. Förordningen reglerar även industriell användning av kvicksilver och hantering av kvicksilveravfall. EU fattade beslut om förordningen i maj 2017 och den kommer att tillämpas från och med den 1 januari 2018. I flera fall börjar kraven gälla vid senare datum, detta anges då särskilt för respektive område i förordningen.

Några exempel på regleringar som finns i den nya förordningen är:

  • Export av kvicksilver, blandningar och föreningar är i huvudsak förbjuden.
  • Import av kvicksilver och blandningar är i huvudsak förbjuden. Import för bortskaffande av kvicksilveravfall är i vissa fall tillåten. Import för tillåten användning är också tillåten under vissa förutsättningar.
  • Reglering av vissa produkter (både kemiska produkter och varor) med kvicksilver tillsatt, bland annat vissa batterier, lampor och mätinstrument. Export, import och tillverkning av dessa produkter är förbjuden.
  • Användning av amalgam begränsas. Amalgam får enbart användas i fördoserad, inkapslad form. Användning av kvicksilver i bulk ska vara förbjuden. Barn under 15 år samt gravida eller ammande får inte behandlas med amalgam om det inte ur ett medicinskt perspektiv bedöms som absolut nödvändigt.
  • Tandvårdsinrättningar där amalgam används eller amalgamfyllningar avlägsnas måste vara utrustade med amalgamavskiljare med viss verkningsgrad.

I Sverige finns ett generellt förbud mot kvicksilver sedan 2009. Den nya EU-förordningen hindrar inte att medlemsstaterna har strängare krav och Sverige kan därför ha kvar förbudet. Den nya lagstiftningen får därför inga stora konsekvenser för den svenska regleringen. Framtida undantag från det svenska förbudet måste dock vara förenliga med EU-förordningen. På samma sätt kan förordningen komma att påverka möjligheten att ansöka om undantag från befintlig EU-lagstiftning som reglerar kvicksilver.

Kvicksilver är ett av de farligaste miljögifterna och utgör ett hot både mot miljön och mot människors hälsa. Det är en lättflyktig metall som kan spridas långa sträckor via luften. Kvicksilver kan inte brytas ned utan ansamlas i mark, i vatten och i levande organismer.

EU:s nya kvicksilverförordning som tillämpas från den 1 januari 2018 Länk till annan webbplats.

EU-gemensamma regler för kvicksilver

Svenska regler om kvicksilver

Mer om kvicksilver

Minamatakonventionen har trätt i kraft i världen

För mer information, kontakta gärna:

Johan Forsberg, jurist, 08-519 41 325

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se

Kemikalieinspektionens upplysningstjänst Fråga Kemikalieinspektionen Länk till annan webbplats.

E-postadresser till Kemikalieinspektionens medarbetare skrivs fornamn.efternamn@kemi.se