Kemikalieinspektionen avslår ansökan om dispens för växtskyddsmedlet Toprex i höstraps

Kemikalieinspektionen har avslagit en ansökan om dispens för att få använda växtskyddsmedlet Toprex i odlingar av höstraps. Myndigheten bedömer att sökanden inte har kunnat visa att det i lagstiftningens mening finns ett akut hot mot odlingen som inte har gått att förutse.

– Det ställs höga krav i lagstiftningen för att vi ska kunna ge dispens för ett växtskyddsmedel. Situationen som beskrivs i ansökan har kunnat förutses och är därför inte är ett så kallat särskilt fall som ger möjlighet till dispens, säger Björn Isaksson, handläggare på Kemikalieinspektionen.

Det är Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare, SFO, som har ansökt hos Kemikalieinspektionen om dispens för att använda växtskyddsmedlet Toprex. Syftet är att reglera tillväxten av höstraps för att grödorna ska tåla vinterkylan. Om hösten blir lång och varm finns det enligt ansökan risk för att plantorna växer för snabbt och blir alltför känsliga för köldskador när vintern kommer.

– Vi förstår odlarnas behov av att förhindra köldskador på höstraps, men har bedömt att det inte finns utrymme i lagstiftningen för att bevilja dispensansökan. Att temperatur och nederbörd varierar är omständigheter som man alltid måste ta hänsyn till vid odlingen, säger Björn Isaksson.

I EU:s växtskyddsmedelsförordning finns flera villkor för att myndigheterna kunna bevilja dispenser. Syftet med dispenser för växtskyddsmedel är att hantera nödsituationer som uppkommer sällan och som inte går att förutse. I dag finns inga godkända växtskyddsmedel i Sverige för tillväxtreglering av raps. I Sveriges grannländer inom EU finns dock godkända växtskyddsmedel för sådan användning. När växtskyddsmedel är godkända i andra EU-länder finns möjlighet för exempelvis jordbruksorganisationer och kemiföretag att ansöka om produktgodkännanden i Sverige genom så kallat ömsesidigt erkännande i stället för att söka dispens.

Läs Kemikalieinspektionens beslut om växtskyddsmedlet Toprex (PDF 194 kB) , 193.8 kB.

För mer information, kontakta gärna:

Björn Isaksson, handläggare, 08-519 41 207

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se

Kemikalieinspektionens upplysningstjänst Fråga Kemikalieinspektionen Länk till annan webbplats.

E-postadresser till Kemikalieinspektionens medarbetare skrivs fornamn.efternamn@kemi.se