Ändrade regler om tillstånd för särskilt farliga kemiska produkter

De svenska regler som innebär att du behöver ha tillstånd för att yrkesmässigt överlåta och privat hantera särskilt farliga kemiska produkter ändras från den 1 juni i år. Ändringarna handlar om vilka faroklasser som ska omfattas av begreppet särskilt farliga kemiska produkter och vilka produkter som ska vara undantagna från reglerna.

Den 1 juni 2017 börjar ändringarna i Kemikalieinspektionens föreskrifter KIFS 2008:2 om reglerna för tillstånd för särskilt farliga kemiska produkter att gälla. De nya reglerna finns i ändringsföreskriften KIFS 2017:3.

Ändringarna innebär i korthet:

  • Produkter som är klassificerade i faroklassen Specifik organtoxicitet – upprepad exponering (STOT RE 1) betraktas inte längre som särskilt farliga kemiska produkter och omfattas därför inte längre av tillståndsreglerna. Det gäller såväl om du överlåter en sådan produkt yrkesmässigt eller om du hanterar den privat. Det berör bland annat produkter som innehåller vissa lacknaftor och styren och som kan förekomma exempelvis i färger och spackel för reparation av bilar och båtar. Ändringen innebär att det tillfälliga undantaget för vissa lacknaftor och styren inte längre behövs.
  • Om du yrkesmässigt överlåter produkter i faroklassen Frätande på huden i farokategori 1 A behöver du inte längre ha tillstånd. Däremot finns det fortfarande krav på tillstånd för privat hantering av sådana produkter.
  • Ändringen innebär också en uppdatering och ett förtydligande av vilka ämnen och produktgrupper som ska vara undantagna från reglerna. Vissa undantag har tagits bort eftersom de hade blivit föråldrade och spelat ut sin roll. Det gäller bland annat undantagen för kromater, flussmedel, stenkolstjära och konstnärsfärger i pastaform, vilket innebär att sådana produkter nu omfattas av tillståndsreglerna. Reglerna om privat hantering av metanolprodukter skärps genom att det generella undantaget för privat hantering av metanolprodukter tas bort. Det är nu bara privat hantering av metanolprodukter som motorbränsle som är undantaget från krav på tillstånd.
  • Reglerna har anpassats till CLP-förordningen som gäller fullt ut från den 1 juni 2017.
  • Kraven på anteckningsskyldighet har förtydligats som en följd av övriga ändringar.

Läs mer om tillstånd för särskilt farliga kemiska produkter

Läs ändringsföreskrift KIFS 2017:3 (PDF 128 kB) , 127.4 kB..

Läs underlaget till ändringarna i ändringsföreskriften KIFS 2017:3 (PDF 1013 kB) , 1012.4 kB.