Ny teknisk anpassning av regler för klassificering och märkning

CLP-förordningen som reglerar klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter inom EU har uppdaterats för att anpassas till den tekniska utvecklingen. Ändringen innebär bland annat att flera ämnen tillkommer på förordningens bilaga VI och att vissa ämnen som redan finns upptagna i bilagan får en ändrad klassificering och märkning. Detta är den tionde tekniska anpassningen av CLP-förordningen (ATP10).

För ämnen som förs upp på bilaga VI har myndigheterna beslutat om en viss klassificering och märkning som måste följas i hela EU, en så kallad bindande klassificering och märkning. Bilagan uppdateras regelbundet. Den tionde tekniska anpassningen av CLP-förordningen (ATP10) har nu antagits av EU-kommissionen och publicerats i EU:s officiella tidning.

Den nya anpassningen innebär att ytterligare 24 kemiska ämnen förs upp på bilaga VI till förordningen. Exempelvis införs bindande klassificering för ämnet antrakinon och flera kadmiumsalter som bland annat cancerframkallande i kategori 1B. En annan nyhet är att ämnet linalool klassificeras som hudsensibiliserande i kategori 1 B. Antrakinon används i industrin för bland annat framställning av pappersprodukter och linalool är ett ämne som förekommer i kosmetiska produkter.

Dessutom uppdateras den bindande klassificeringen och märkningen för 13 ämnen som sedan tidigare finns upptagna på bilagan. Uppdateringarna innebär bland annat förtydligad klassificering av nikotin som akut toxiskt i kategori 2 med specificerat ATE-värde och strängare klassificering för ämnet cyprokonazol som bland annat reproduktionstoxiskt i kategori 1B.

Övergångsperiod till 1 december 2018

För att ge leverantörer av ämnen och blandningar tid att anpassa märkningen och förpackningen och att sälja ut befintliga lager finns det inga krav på att följa de nya bestämmelserna omedelbart. De delar av ATP 10 som berör ämnen i del 3 blir bindande från och med den 1 december 2018 men får tillämpas redan nu.

Ändringen innebär i korthet:

  • Att flera ämnen tillkommer på förordningens bilaga VI och att vissa ämnen som redan finns upptagna i bilagan får en ändrad klassificering och märkning.
  • Att tabell 3.1 i bilaga VI anpassas för att kunna inkludera harmoniserade ATE-värden. ATE står för uppskattad akut toxicitet och används huvudsakligen för att beräkna akut toxicitet av en blandning.
  • Att tabell 3.1 ändras till tabell 3 och att hänvisningar till tabellen anpassas därefter.
  • Att anmärkning P, som gäller för vissa komplexa oljebaserade ämnen i del 3, ändras så att även om ämnet inte klassificeras som cancerframkallande ska ändå vissa skyddsangivelser användas.
  • Att två nya anmärkningar, 8 och 9, tillförs i bilaga VI och handlar om att vissa ämnen inte behöver klassificeras som cancerframkallande respektive mutagent om det kan visas att den högsta teoretiska halten av formaldehyd som kan frisättas, oberoende av källa, i den blandning som släpps ut på marknaden understiger 0,1 % respektive 1 %.

Här hittar du ändringen:
ATP10 – Europeiska kommissionens förordning (EU) nr 2017/776 Länk till annan webbplats.

Här kan du läsa mer om CLP-förordningen