Förbjudna kemikalier hittade i plast- och gummivaror

Kemikalieinspektionen har hittat otillåtna halter av cancerframkallande ämnen i flera varor av gummi och plast. Ämnena som kallas PAH:er upptäcktes bland annat i handtag, en hammare och en hästborste.

– De enskilda produkterna utgör ingen stor risk, men på sikt innebär det problem för både hälsa och miljö att de här ämnena förekommer i varor. PAH:er kan medföra hälsorisker om man utsätts för ämnena via munnen, huden och i vissa fall genom inandning, säger Camilla Westlund, inspektör på Kemikalieinspektionen.

I tillsynsprojektet har Kemikalieinspektionen kontrollerat varor som är gjorda av gummi eller plast och som kommer i kontakt med huden eller kan stoppas i munnen. Analyserna har fokuserat på innehållet av polycykliska aromatiska kolväten (PAH:er) som är en grupp av ämnen varav en del kan orsaka cancer och skada arvsmassan. I projektet granskades 58 olika varor, bland annat kontrollerades handtagen på cyklar och verktyg samt träningsredskap. I fem av de testade varorna hittades PAH:er som är förbjudna i varor. Två av dessa är dock undantagna från regelverket eftersom de hade börjat säljas innan förbudet i EU:s kemikalielagstiftning Reach började gälla i december 2015.

PAH:er tillsätts inte avsiktligt i varor men förekommer som orenheter i råvaror som används vid tillverkningen av plast- och gummivaror. Ämnena kan därför finnas i plast- och gummidelar i många konsumentvaror. Kemikalieinspektionens analyser visade att PAH:er förekom i alla de varor som undersöktes i projektet. I de flesta fall rörde det sig dock om PAH:er som inte är reglerade i kemikalielagstiftningen.

– För att skydda hälsa och miljö bör företagen försöka se till att deras varor inte innehåller föroreningar av PAH:er. Ett sätt att arbeta för kemikaliesäkra varor är att integrera kemikaliekrav med övriga kvalitetskrav som företagen ställer på sina leverantörer, säger Camilla Westlund.

I projektet kontrollerade Kemikalieinspektionen även om varorna innehöll andra typer av ämnen som är begränsade i lagstiftningen. I ett gummihandtag och en hammare upptäcktes otillåtet höga halter av bly. I samma hammare och handtag samt i en yogamatta hittades även kortkedjiga klorparaffiner som är misstänkt cancerframkallande och är skadligt för vattenlevande organismer. I sex varor påträffades ämnen som finns med på EU:s kandidatförteckning över särskilt farliga ämnen i halter över 0,1 procent. I huvudsak rörde det sig om ftalaten DEHP. Företag som säljer varor med ämnen på kandidatlistan i halter över 0,1 procent är skyldiga att ge information om detta till yrkesmässiga användare.

Flera av företagen som hade sålt varor med förbjudna ämnen stoppade försäljningen frivilligt efter att de tagit del av Kemikalieinspektionens analysresultat. I två fall då företagen inte uppgav att de själva hade stoppat försäljningen beslutade Kemikalieinspektionen om försäljningsförbud för varorna.

I projektet anmäldes totalt åtta företag till åklagare för misstänkta miljöbrott. Det är åklagaren som avgör om en förundersökning ska inledas i ett ärende eller inte. I det beslutet väger åklagaren bland annat in graden av oaktsamhet och uppsåt. Kemikalieinspektionens granskning gjordes genom stickprovskontroller under 2016 och resultatet speglar inte hela marknaden för plast- och gummivaror.

Läs rapporten: PAH:er i gummi och plast – rapport från ett tillsynsprojekt (PDF 667 kB) , 666.4 kB.

För mer information, kontakta gärna:

Camilla Westlund, inspektör, 08-519 41 359

Marcus Hagberg, inspektör, 08-519 41 159

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se

Kemikalieinspektionens upplysningstjänst Fråga Kemikalieinspektionen Länk till annan webbplats.

E-postadresser till Kemikalieinspektionens medarbetare skrivs fornamn.efternamn@kemi.se