Fortsatt arbete krävs för en giftfri miljö

Det svenska miljökvalitetsmålet om en giftfri miljö kommer inte att kunna nås till 2020. Det konstaterar Kemikalieinspektionen i den årliga uppföljningen av miljömålen som presenteras i dag.

– Arbetet för en giftfri miljö behöver fortsätta även efter 2020, både i Sverige, inom EU och på internationell nivå. Att förebygga spridning av farliga ämnen som kan skada människor och miljön är en förutsättning för hållbar utveckling. Det svenska målet om en giftfri miljö bidrar tydligt till åtta av de globala hållbarhetsmålen, bland annat hållbar konsumtion och produktion, säger Kemikalieinspektionens generaldirektör Nina Cromnier.

Naturvårdsverket har lämnat in den årliga uppföljningen av miljömålen till regeringen. Kemikalieinspektionen har bidragit till redovisningen med de delar som handlar om miljökvalitetsmålet Giftfri miljö och etappmålen för farliga ämnen. I uppföljningen slår Kemikalieinspektionen fast att målet inte är nått och inte heller kommer att nås med de åtgärder och styrmedel som redan finns eller är beslutade. Enligt uppföljningen går det inte att se en tydlig riktning för utvecklingen i miljön. Halterna av en del kända miljögifter minskar efter att ämnena har förbjudits, medan andra ämnen, som högfluorerade ämnen, samtidigt ökar. För fem av de åtta etappmålen bedöms delar av målen vara nära att nås inom några år efter uppsatt tid, men detta beror till stor del på hur EU-regelverken utvecklas.

I årets uppföljning konstaterar att Kemikalieinspektionen att flera beslut som bidrar till att skydda barn mot farliga ämnen fattades på EU-nivå förra året, men att utvecklingen går långsamt. EU:s kemikaliemyndighet Echa har under året lagt till fem ämnen på den så kallade kandidatförteckningen, bland annat bisfenol A och det högfluorerade ämnet PFDA. Kandidatförteckningen innehåller nu 173 särskilt farliga ämnen som bör fasas ut och kan komma att kräva tillstånd enligt kemikalielagstiftningen Reach för att få fortsätta att användas. Om ämnena ingår i varor finns också särskilda informationskrav.

Kemikalieinspektionen presenterade förra året en nationell strategi för att minska användningen av högfluorerade ämnen (PFAS), som har förorenat grundvatten och dricksvattentäkter i Sverige. Regeringen har också beslutat att inrätta en samordningsgrupp (SamTox) för att tidigt kunna upptäcka och sätta in åtgärder mot nya potentiella kemikalierisker. SamTox ska säkerställa att information överförs mellan ansvariga myndigheter, forskare och andra aktörer och att samarbete sker kring lämpliga åtgärder. Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen redovisade även förslag om hur spridningen av farliga ämnen kan minska i kretsloppen samtidigt som materialåtervinningen av avfall ökar.

Kemikalieinspektionen pekar på att den ökade konsumtionen och produktionen av kemikalier och varor i världen leder till ökad spridning av farliga ämnen. Denna ökning sker framför allt i länder med bristfällig kemikaliekontroll. Enligt uppföljningen behövs särskild uppmärksamhet på kemikalier som inte bryts ner i naturen och på kemikalier som kan skada fortplantningen och barns utveckling.

– Det behövs kraftfulla insatser från näringsliv, myndigheter och forskare för att farliga ämnen ska kunna ersättas med bättre alternativ. Både lagstiftningen och företagens arbete behöver utvecklas för att vi på sikt ska kunna nå målet om en giftfri miljö. Förorening av mark, vatten, luft och livsmedel kan leda till skador på människor och miljö och behöver förebyggas redan i designfasen när nya kemikalier och varor tas fram, säger Nina Cromnier.

Läs hela rapporten: Årlig uppföljning av Sveriges nationella miljömål 2017 (kapitlet om Giftfri miljö finns på sidorna 79–113) Länk till annan webbplats.

Läs mer om den årliga uppföljningen av miljömålen på sverigesmiljomal.se Länk till annan webbplats.

För mer information, kontakta gärna:

Petra Ekblom, senior utredare, 08-519 41 372

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-124 427 94, press@kemi.se

E-postadresser till Kemikalieinspektionens medarbetare skrivs fornamn.efternamn@kemi.se