Kemikalieinspektionen planerar för ny vägledning för giftfria och resurseffektiva kretslopp

Kemikalieinspektionen undersöker förutsättningarna för att ta fram en ny vägledning för företag som vill bidra till säker materialåtervinning redan tidigt i tillverkningsprocessen. Det framgår av en sammanställning över pågående samverkansåtgärder inom Miljömålsrådet som presenteras i dag.

– Syftet med en vägledning är att underlätta för företagen att ta fram produkter som redan från början är anpassade till giftfria och resurseffektiva kretslopp. Vi vill uppmuntra importerande och tillverkande företag att så tidigt som i designfasen planera för säker materialåtervinning eller återanvändning, säger Nina Cromnier, generaldirektör för Kemikalieinspektionen och ledamot i Miljömålsrådet.

Kemikalieinspektionen är drivansvarig myndighet för denna samverkansåtgärd. Arbetet, som inleds med en förstudie, ska genomföras under 2017 och 2018 och sker i samverkan med Naturvårdsverket, Tillväxtverket och länsstyrelserna. Fler aktörer kommer att bjudas in till att medverka: företag, branschorganisationer och det nya kunskapscentrum för substitution som regeringen vill inrätta.

Kemikalieinspektionen är även drivansvarig myndighet för två andra åtgärder inom Miljömålsrådet. Det handlar dels om åtgärder för att öka tillgången till alternativ till kemisk bekämpning av växtskadegörare, dels om utveckla kriterier för kemikaliesmart upphandling i inomhusmiljöer där barn kan utsättas för skadliga ämnen.

Kemikalieinspektionen medverkar utöver detta i 16 samverkansåtgärder inom Miljömålsrådet, som andra myndigheter är drivansvariga för.

– Arbetet för att nå de svenska miljömålen har stor betydelse och behövs för att Sverige ska kunna uppfylla FN:s globala hållbarhetsmål. Miljömålsrådet är mycket värdefullt för att stärka myndigheternas samarbete med varandra och med andra för att vi ska kunna nå målen både i Sverige och globalt, säger Nina Cromnier.

Läs mer om Miljömålsrådets samverkansåtgärder på sverigesmiljomal.se Länk till annan webbplats.

För mer information, kontakta gärna:

Helena Bergström, senior utredare, 08-519 41 220

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se

E-postadresser till Kemikalieinspektionens medarbetare skrivs fornamn.efternamn@kemi.se

Fakta om Miljömålsrådet

  • Regeringen har inrättat Miljömålsrådet som en plattform för myndighetscheferna vid myndigheter som är strategiskt viktiga för förutsättningarna att nå de nationella miljömålen. Miljömålsrådet består av generaldirektörer för 16 nationella myndigheter, bland dem Kemikalieinspektionens generaldirektör Nina Cromnier, och en landshövding som företräder länsstyrelserna.
  • Miljömålsrådet ska stärka berörda myndigheters roll i genomförandet av miljöpolitiken och verka för att kostnadseffektivt öka takten i arbetet med att nå miljökvalitetsmålen och generationsmålet. Miljömålsrådets kansli finns hos Naturvårdsverket.
  • Miljömålsrådet presenterar i dag en lista över gemensamma åtgärder som myndigheterna åtar sig att genomföra i samverkan, för att öka takten i arbetet med att nå miljömålen. Listan uppdateras varje år och detta är andra gången som listan presenteras.