Kemikalieinspektionen godkände 35 nya växtskyddsmedel förra året

Kemikalieinspektionen har fattat 35 beslut om att godkänna nya växtskyddsmedel under förra året. Det är en ökning jämfört med året innan då nio nya växtskyddsmedel godkändes. Statistiken framgår av Kemikalieinspektionens årsredovisning som har överlämnats till regeringen.

– Vi ser tydliga resultat av vårt arbete för snabbare handläggning av bekämpningsmedelsärenden. Under 2016 har vi fokuserat på komplexa ärenden som ansökningar om nya produktgodkännanden, och har bland annat effektiviserat våra miljöriskbedömningar, säger Kemikalieinspektionens generaldirektör Nina Cromnier.

Förra året fattade Kemikalieinspektionen sammanlagt 48 beslut i ärenden om nya produktgodkännanden av växtskyddsmedel. 35 av dessa beslut är godkännanden som innebär att nya växtskyddsmedel blivit tillgängliga i Sverige. Av de nya godkända produkterna under förra året är 19 ogräsmedel, åtta medel mot skadedjur, sju medel mot svampangrepp och ett medel för reglering av tillväxt hos äppel- och päronträd.

De övriga 13 besluten i ärenden om nya produktgodkännanden av växtskyddsmedel omfattar två ansökningar som avslagits och elva ärenden där sökanden dragit tillbaka sin ansökan. I de fall då Kemikalieinspektionen avslår ansökningar är skälet vanligen att sökanden inte kunnat visa att det sökta användningsområdet innebär acceptabla effekter på människors och djurs hälsa eller för miljön.

Utöver detta har antalet beslut om utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (UPMA) för växtskyddsmedel ökat, från nio beslut 2015 till 23 beslut under förra året. Alla de 23 besluten i denna kategori under 2016 var bifall till ansökningarna.

Under 2016 har Kemikalieinspektionen också fattat 40 beslut om nya produktgodkännanden av biocidprodukter. 22 av dessa beslut var bifall som innebär att nya produkter blivit tillgängliga på den svenska marknaden. Av de nya produkter som godkänts under året är tolv träskyddsmedel och sex insektsmedel. Resterande fyra godkännanden gäller ett medel för att bekämpa möss och råttor, ett medel som är avskräckande för insekter, ett desinfektionsmedel och ett slembekämpningsmedel. I de övriga 18 ärendena i denna kategori har sökanden dragit tillbaka sin ansökan eller så har ärendet avvisats eller avskrivits av andra anledningar.

Kemikalieinspektionens handläggningstider för vissa bekämpningsmedelsärenden har varit för långa. Myndigheten bedriver ett aktivt utvecklingsarbete för att korta handläggningstiderna och har fått ökade resurser till handläggningen. Bland åtgärderna som pågår på Kemikalieinspektionen ingår tydligare styrning av verksamheten, samt ett fortsatt arbete med att effektivisera de interna processerna. Kemikalieinspektionen fortsätter också sitt arbete med att stödja företagen i ansökningsprocessen.

– Kemikalieinspektionens arbete för att effektivisera handläggningen av bekämpningsmedel har fortsatt högsta prioritet under 2017. Med den förstärkta finansieringen och våra fortsatta effektiviseringar kommer vi att ha goda förutsättningar för att ytterligare korta handläggningstiderna samtidigt som vi säkerställer ett starkt skydd för hälsa och miljö, säger Nina Cromnier.

Läs Kemikalieinspektionens årsredovisning för 2016 (PDF 3460 kB , 3.5 MB.

För mer information, kontakta gärna:

Markus Ollikainen, enhetschef, 08-519 41 280

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se

Kemikalieinspektionens upplysningstjänst Fråga Kemikalieinspektionen Länk till annan webbplats.

E-postadresser till Kemikalieinspektionens medarbetare skrivs fornamn.efternamn@kemi.se

Fakta: Beslut om växtskyddsmedel och biocidprodukter under 2016

  • Kemikalieinspektionen fattade totalt 367 beslut i ärenden om växtskyddsmedel under 2016. Av besluten var 298 bifall och elva var avslag. 58 ärenden har dragits tillbaka av sökanden eller avvisats av andra anledningar.
  • När det gäller biocidprodukter fattade Kemikalieinspektionen totalt 225 beslut under 2016. Besluten är fördelade på 197 bifall och 28 ärenden som har dragits tillbaka av sökanden eller avvisats.
  • Kemikalieinspektionens så kallade ärendebalanser för växtskyddsmedelsärenden fortsätter att minska, trots att antalet inkommande ärenden har ökat. Den utgående ärendebalansen för 2016 minskade med 14 procent jämfört med årets ingående balans. Ärendebalansen för biocidprodukter ökade med 5 procent under 2016, trots att fler ärenden avslutades jämfört med föregående år. Resultatet innebär att den ökning av ärendebalansen för biocidprodukter som noterades 2015 har bromsats under 2016.