Förbjudna ämnen hittade i elektriska leksaker

Kemikalieinspektionen har hittat skadliga kemiska ämnen i elva av 60 leksaker som undersökts i ett tillsynsprojekt. Det handlar främst om elektriska leksaker som innehåller bly i lödningarna.

– Det är anmärkningsvärt att det förekommer bly i en stor andel av de testade elektriska leksakerna. De enskilda produkterna utgör i sig ingen stor risk, men på sikt innebär de skadliga ämnen som vi har hittat ett problem för både hälsa och miljö, säger Karin Rumar, inspektör på Kemikalieinspektionen.

I tillsynsprojektet har Kemikalieinspektionen undersökt 60 leksaker från 20 olika företag. Fokus har legat på leksaker som säljs i automater, leksaker från snabbmatskedjor, mjuka klistermärken och elektriska leksaker. I elva av de analyserade leksakerna, motsvarande 18 procent, hittades skadliga ämnen i förbjudna halter.

Det var främst de granskade elektriska leksakerna som inte klarade kraven i kemikalielagstiftningen. Nio av tolv elektriska leksaker som Kemikalieinspektionen undersökte i projektet innehöll bly, som kan orsaka skador på nervsystemet och medföra försämrad intellektuell utveckling och prestationsförmåga. Blyet hittades i lödningar inne i leksakerna, vilket betyder att barn inte kommer åt ämnet vid normal användning. Fynden av bly har därför störst betydelse vid tillverkningen av leksakerna, i avfallsledet eller om bly kommer ut i miljön. I två av de nio leksaker som innehöll bly hittade Kemikalieinspektionen även otillåtna halter av kadmium.

Två klistermärken som Kemikalieinspektionen undersökte i projektet innehöll också förbjudna halter av kortkedjiga klorparaffiner, ett miljöfarligt ämne som även misstänks kunna orsaka cancer. I ett av de två klistermärkena hittades även den mjukgörande ftalaten DEHP, som kan påverka balansen av vissa hormoner och skada fortplantningsförmågan. DEHP är förbjudet i leksaker och barnavårdsartiklar inom EU, om halterna är högre än 0,1 procent.

– Ett positivt resultat i projektet är att vi har hittat relativt få brister i leksaker som säljs i automater och hos snabbmatskedjor. En förklaring kan vara att dessa produkter främst har köpts in av stora europeiska leverantörer, och inte importerats direkt till Sverige från Asien, säger Karin Rumar.

Kemikalieinspektionen har anmält fyra av leksaksföretagen till åklagare för misstänkt miljöbrott. De genomförda inspektionerna är stickprovskontroller med fokus på att hitta brister och resultatet speglar därför inte innehållet i alla leksaker på marknaden. Efter Kemikalieinspektionens granskning har företagen stoppat försäljningen av leksaker med otillåtna ämnen.

– Det är företagens ansvar att se till att leksakerna inte innehåller förbjudna kemiska ämnen. Genom att ställa tydliga kemikaliekrav på sina leverantörer och se till att följa lagstiftningen bidrar företagen också till en giftfri vardag och en giftfri miljö, säger Karin Rumar.

För mer information, kontakta gärna:

Karin Rumar, inspektör, 08-519 41 252

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se

Kemikalieinspektionens upplysningstjänst Fråga Kemikalieinspektionen Länk till annan webbplats.

E-postadresser till Kemikalieinspektionens medarbetare skrivs fornamn.efternamn@kemi.se

Läs rapporten: Leksaker – rapport från ett tillsynsprojekt 2016 (PDF 1010 kB) , 1 MB.

Skadliga ämnen som Kemikalieinspektionen hittat i leksaker

  • Bly kan bland annat orsaka skador på nervsystemet och medföra försämrad intellektuell utveckling och prestationsförmåga. Foster och små barn är särskilt känsliga. Det är akut giftigt i höga halter och är farligt för miljön.
  • Kadmium kan orsaka njurskador och benskörhet samt misstänks kunna orsaka cancer. Ämnet är farligt för miljön.
  • Alla ftalater är inte skadliga, men vissa ftalater kan påverka testiklarna och göra det svårare att få barn och är dessutom misstänkt hormonstörande.
  • Kortkedjiga klorparaffiner (SCCP) är skadliga för vattenlevande organismer och mycket långlivade i naturen. Ämnena är dessutom misstänkt cancerframkallande.

Lagar och regler om kemikalier i leksaker

Kemikalielagstiftningen är strängare för leksaker än för andra typer av varor. Reglerna finns i olika EU-direktiv och förordningar som du kan läsa om i Kemikalieinspektionens faktablad om regler för kemikalier i leksaker (PDF 551 kB).