Kemikalieinspektionen bidrar till bättre miljö i Östersjön

Kemikalieinspektionens arbete med lagstiftning och konventioner på kemikalieområdet bidrar till att nå målen i EU:s strategi för Östersjöregionen. Det konstaterar myndigheten i en redovisning som har överlämnats till regeringen i dag.

– Kemikalieinspektionen arbetar på flera sätt för att nå Östersjöstrategins mål om att rädda havsmiljön. Arbetet sker inom vår ordinarie verksamhet och genom att vi ger stöd till Naturvårdsverket i deras roll som samordnare av policyområdet farliga ämnen, säger Helena Parkman, utredare på Kemikalieinspektionen.

Regeringen har gett Kemikalieinspektionen i uppdrag att medverka i genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen och dess handlingsplan. Arbetet ska redovisas till regeringen en gång om året. I delredovisningen för 2016, som Kemikalieinspektionen i dag har lämnat till regeringen, beskrivs hur myndighetens verksamhet berör alla de fyra delmålen under Östersjöstrategins mål ”Rädda havsmiljön”. Kemikalieinspektionen arbetar i sin ordinarie verksamhet med tillsyn över importörer och tillverkare av kemiska produkter, bekämpningsmedel och varor samt med att utveckla EU-lagstiftning och nationell lagstiftning som reglerar farliga ämnen i kemiska produkter och varor. Myndigheten är även med och utvecklar internationella konventioner på kemikalieområdet.

Kemikalieinspektionen bidrar också till Östersjöstrategins delmål genom samarbete med andra myndigheter i Sverige, inom Norden och i EU. Ett exempel är den nya samordningsgruppen SamTox där sju svenska myndighetschefer kommer att ingå. Regeringen har beslutat att inrätta samordningsgruppen för att tidigt kunna upptäcka nya potentiella kemikaliehot.

Kemikalieinspektionen medverkar också i samverkansåtgärder mellan myndigheter som identifierats inom ramen för Miljömålsrådet och som bidrar till målen i Östersjöstrategin. Andra exempel är samarbeten med Storbritannien och Finland för att harmonisera bedömningen av båtbottenfärger, och nationell och internationell myndighetssamverkan om högfluorerade ämnen (PFAS).

Läs rapporten: Kemikalieinspektionens medverkan i genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen och dess handlingsplan år 2016 (PDF 608 kB) , 607.3 kB.

För mer information, kontakta gärna:

Helena Parkman, utredare, 08-519 41 201

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se

E-postadresser till Kemikalieinspektionens medarbetare skrivs fornamn.efternamn@kemi.se

Fakta: Delmål inom Östersjöstrategin som berör Kemikalieinspektionens verksamhet

  • Östersjön ska ha rent vatten.
  • Östersjön ska ha en rik och levande biologisk mångfald.
  • Östersjön och dess utlopp ska trafikeras av en ren och säker sjöfart.
  • Förbättrat samarbete för en god havsmiljö.