Kemikalieinspektionen ger dispens för bekämpningsmedel mot råttor i Stockholm

Kemikalieinspektionen har beslutat att ge dispens för att använda bekämpningsmedlet Racumin puder mot brunråttor i Stockholms stad. Dispensen gäller i 180 dagar för bekämpning i stadsparksmiljöer samt vid gångstråk mellan parker och andra platser där många människor är i rörelse.

– Vi har beslutat att bevilja dispensen för att Stockholms stad ska kunna hantera den akuta situationen med råttor på vissa platser i Stockholms innerstad. Dispens kan ges under en begränsad period och ger staden möjlighet att under tiden vidta andra förebyggande åtgärder för att hålla antalet råttor på en acceptabel nivå, säger Johan Helgesson, regelsamordnare på Kemikalieinspektionen.

Trafikkontoret i Stockholms stad ansökte i slutet av september om dispens hos Kemikalieinspektionen för att använda produkten Racumin puder mot råttor. Tidigare har användningen av pudret varit omfattande i Stockholm, men tillståndet för produkten upphörde sommaren 2013 eftersom företaget som innehade godkännandet inte ansökte om förnyat godkännande. Racumin puder har inte varit tillåtet att använda efter den 30 juni 2015, och sedan dess har förekomsten av råttor har ökat i Stockholm.

Enligt EU-lagstiftningen får en biocidprodukt som inte är godkänd tillåtas för kontrollerad användning under högst 180 dagar om det är nödvändigt på grund av fara för folkhälsan som inte kan undvikas på annat sätt. Kemikalieinspektionen har bedömt att det stora antalet råttor i välbesökta innerstadsparker kan utgöra en sådan fara för folkhälsan att kraven för att ge dispens är uppfyllda. Kemikalieinspektionen beviljar därför Stockholms stads ansökan om dispens för Racumin puder. Dispensen gäller med ett antal villkor under de 180 dagar som anges i lagstiftningen, det vill säga fram till 20 maj 2017.

Enligt Kemikalieinspektionens dispensbeslut får Racumin puder bara hanteras och spridas av personer som har särskild utbildning och tillstånd för detta. Medlet får enbart spridas i stadsparker och vid gångstråk mellan parkerna och andra platser i stadsmiljön där många människor rör sig. Ytterligare ett villkor för att få använda produkten är att Stockholms stad har en plan för att snabbt och effektivt kunna ta hand om döda eller döende råttor efter att medlet har spridits ut. Syftet med detta är minska risken för att andra djur såsom katter och fåglar blir utsatta för giftet genom att äta döda eller döende råttor.

Racumin puder fungerar genom att produkten appliceras i gångarna där råttorna rör sig. Medlet fastnar då i djurens päls och råttorna får i sig produkten när de tvättar sig. Därmed behöver inte produkten, till skillnad från traditionella beten, vara smaklig för råttorna. Med Racumin puder går det därför att uppnå en effektiv råttbekämpning även i områden med stor tillgång till konkurrerande föda. Stockholms stad har redogjort för vilka andra åtgärder som pågår för att minska råttproblemen i Stockholms innerstad. Det sker bland annat ett kontinuerligt arbete med att ersätta äldre papperskorgar med nya, råttsäkra modeller. Tömningen av papperskorgar och städningen har enligt sökanden utökats i välbesökta stadsparker. Ytterligare åtgärder handlar om att beskära buskar och klippa bort annan markvegetation i parker för att göra miljön mindre attraktiv för råttor.

– Problemet med råttor i välbesökta innerstadsmiljöer går inte att lösa enbart med bekämpningsmedel. För att minska råttpopulationen är det avgörande med åtgärder som minskar tillgången till föda och attraktiva bomiljöer för råttor, säger Johan Helgesson.

Läs Kemikalieinspektionens beslut om dispens för Racumin Puder (PDF 119 kB) , 118.9 kB.

För mer information, kontakta gärna:

Johan Helgesson, regelsamordnare, 08-519 41 275

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se

Kemikalieinspektionens upplysningstjänst Fråga Kemikalieinspektionen Länk till annan webbplats.

E-postadresser till Kemikalieinspektionens medarbetare skrivs fornamn.efternamn@kemi.se