Stopp för beslut om permanenta skyddszoner som krav för att få använda växtskyddsmedel

Kemikalieinspektionen upphör med att besluta om permanent bevuxna skyddszoner som villkor för att få använda vissa växtskyddsmedel. Myndigheten har bedömt att sådana villkor inte är det bästa sättet att minska risken för att växtskyddsmedel hamnar i vattendrag.

– Våra möjligheter att beräkna risken för att växtskyddsmedel sprids till vattendrag via ytavrinning är begräsande med dagens metoder. Vi har därför bedömt att problemet bör hanteras på andra sätt än genom beslut om skyddszoner när växtskyddsmedel godkänns, säger Mats Allmyr, miljöriskbedömare på Kemikalieinspektionen.

Det var i december 2010 som Kemikalieinspektionen införde en möjlighet att godkänna växtskyddsmedel med villkor om permanent bevuxna skyddszoner på tio meter mot vatten och vattendrag där produkterna inte får användas. Möjligheten har varit en temporär lösning för att hantera risker för att ämnen som kan skada vattenlevande organismer hamnar i vattendragen genom så kallad ytavrinning.

Kemikalieinspektionen har nu beslutat att upphöra med att ange villkor om skyddszoner när växtskyddsmedel godkänns. Beslutet innebär även att det kommer vara möjligt att ta bort krav på skyddszoner för de omkring 20 växtskyddsmedel som i dag är godkända med sådana villkor. Kemikalieinspektionen har därför informerat berörda företag om möjligheten att ansöka om villkorsändringar för sina produkter.

Ett skäl till beslutet är att den beräkningsmodell som använts för att uppskatta risken för spridning av växtskyddsmedel via ytavrinning inte är representativ för jordtyper som är vanliga i Sverige. I Sverige är jordarna ofta mindre känsliga för erosion än de jordar som beräkningsmodellen baseras på. De svenska jordarna är också ofta dränerade, och ytavrinning förekommer därför bara i en mindre andel av åkermarken.

– Det finns viss risk för att växtskyddsmedel från åkrarna når vattendrag via ytavrinning, även om det är svårt att bedöma omfattningen i dag. För att hantera risken framöver behövs mer forskning och kunskapsutveckling på området och ett stärkt samarbete mellan berörda myndigheter, säger Mats Allmyr.

Redan i dag hanteras problemet med ytavrinning inom andra system än villkor genom beslut om godkännande av växtskyddsmedel. I Naturvårdsverkets spridningsföreskrifter för växtskyddsmedel anges fasta skyddsavstånd som ska följas för att skydda vatten mot marktransport av bekämpningsmedel. Jordbruksverket verkar genom stödsystem för att stimulera lantbrukare till att anlägga bevuxna skyddszoner i åkermark för att minska ytavrinning, erosion och läckage av näringsämnen. Lantbrukare kan få stöd både för skyddszoner som är generellt placerade mot vatten och för anpassade skyddszoner.

PM: Kemikalieinspektionen utesluter ytavrinning ur riskbedömning för växtskyddsmedel (PDF 635 kB) , 635.1 kB.

För mer information, kontakta gärna:

Mats Allmyr, miljöriskbedömare, 08-519 41 180

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se

Kemikalieinspektionens upplysningstjänst Fråga Kemikalieinspektionen Länk till annan webbplats.

E-postadresser till Kemikalieinspektionens medarbetare skrivs fornamn.efternamn@kemi.se