Förslag om ökat samarbete mellan myndigheter för att motverka nya kemikaliehot

En särskild samordningsgrupp bör inrättas för myndighetschefer med ansvar för kemikaliesäkerheten. Det föreslår Kemikalieinspektionen i en promemoria som har överlämnats till regeringen. Den föreslagna åtgärden är ett led i att förbättra möjligheterna att motverka nya kemikaliehot.

– Nära samarbete mellan ansvariga myndigheter, forskare och andra aktörer är avgörande för att vi ska kunna upptäcka och avvärja allvarliga kemikalierisker. Med en ny samordningsgrupp och ett ökat kunskapsutbyte kan vi förbättra skyddet för hälsa och miljö, säger Kemikalieinspektionens generaldirektör Nina Cromnier.

Syftet med de nya förslagen är bland annat att åtgärda vissa av de brister som framkom i utredningen om spridningen av PFAS-föroreningar i dricksvatten Länk till annan webbplats. som presenterades tidigare i år. Utredningen analyserade de bakomliggande orsakerna till att högfluorerade ämnen, så kallade PFAS, kunde spridas till dricksvatten under lång tid innan åtgärder sattes in. I utredaren Göran Enanders slutsatser ingick att samordningen mellan myndigheter i kemikaliefrågor behöver blir bättre, liksom arbetet med att samla och bearbeta kunskap om nya kemikaliehot.

Mot den bakgrunden föreslår Kemikalieinspektionen i sin promemoria att en ny samordningsgrupp för kemikaliesäkerhet, kallad SamTox, ska inrättas. Myndighetscheferna för Kemikalieinspektionen, Naturvårdsverket, Läkemedelsverket, Folkhälsomyndigheten, Livsmedelsverket och Havs- och vattenmyndigheten föreslås ingå i gruppen. Samordningsgruppen ska bland annat se till att det finns en struktur för snabb och systematisk överföring av information om potentiella kemikaliehot.

Kemikalieinspektionen föreslår även en förändrad roll för Toxikologiska rådet, vars nuvarande huvudsakliga funktion är att se till att riskbedömningar och riskanalyser görs på ett likartat sätt på myndigheterna. Kemikalieinspektionens förslag innebär att Toxikologiska rådets huvudfokus framöver ska vara att samla, värdera och signalera om nya potentiella kemikaliehot. Toxikologiska rådet ska på så sätt ge stöd till den nya samordningsgruppen SamTox. Ledamöterna i Toxikologiska rådet ska enligt förslaget bidra med vetenskaplig och regulatorisk omvärldsbevakning från sina myndigheter och forskningsområden.

– En förändring av Toxikologiska rådets roll skulle leda till att kunskap från olika källor kombineras och värderas bättre. Genom att samordna myndigheternas och forskarvärldens omvärldsbevakning kommer vi att kunna bedriva en effektiv signalspaning för att upptäcka nya kemikaliehot, säger Nina Cromnier.

Toxikologiska rådet har 19 ledamöter som utses av Kemikalieinspektionen för perioder om tre år. Kemikalieinspektionen föreslår i promemorian till regeringen att Toxikologiska rådets nya roll införs genom en ändring i Kemikalieinspektionens instruktion.

Läs Kemikalieinspektionens PM (PDF 150 kB) , 149.4 kB.

För mer information, kontakta gärna:

Lina Wendt Rasch, forskningssamordnare, 08-519 41 286

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se

E-postadresser till Kemikalieinspektionens medarbetare skrivs fornamn.efternamn@kemi.se