Rekommendationer för hur användningen av brandsläckningsskum kan minska

Kemikalieinspektionen publicerar idag tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Naturvårdsverket en informationsfolder till Sveriges räddningstjänster. Foldern handlar om brandsläckningsskum och vilka miljörisker de kan medföra.

Brandskum med fluortensider misstänks vara en av huvudorsakerna till de föroreningar i dricksvatten som lett till att brunnar och vattenverk i flera svenska kommuner tagits ur bruk de senaste åren. Föroreningarna består av högfluorerade ämnen, så kallade PFAS. Kemikalieinspektionen, Naturvårdsverket och MSB råder därför Räddningstjänsterna att inte använda släckskum med fluortensider i onödan utan bara då de behövs. Släckskum med fluortensider ska användas vid bränder i vätskor som olja och diesel och inte i andra material. I de fall de är nödvändigt att använda fluorbaserat skum ska skumvätskan så långt det är möjligt samlas upp och skickas till destruktion. Släckvatten och rester av brandskum ska hanteras som farligt avfall.

Även andra brandsläckningsskum än de fluorerade kan medföra betydande miljöpåverkan och därför anser MSB att släckvatten som innehåller även andra sorters skum ska samlas upp och skickas till destruktion, i största möjliga utsträckning. Om släckvattnet inte kan samlas upp rekommenderar MSB att andra släckmetoder används om det är möjligt.

På mässan SKYDD 2016 den 27 oktober har Kemikalieinspektionen och MSB ett seminarium om miljösmart brandsläckning tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet.

Informationsfolder

Rekommendationer för minskad användning av brandsläckningsskum

För mer information kontakta gärna:

Inger Cederberg, Kemikalieinspektionen, tel. 08-519 41 147
E-postadresser till våra medarbetare skrivs fornamn.efternamn@kemi.se

Mats Berglund, MSB, 010-240 54 90
E-postadressen skrivs fornamn.efternamn@msb.se

Karin Norström, Naturvårdsverket, 010-698 10 65
E-postadressen skrivs fornamn.efternamn@naturvardsverket.se

Läs mer om brandsläckning på MSB:s webbplats Länk till annan webbplats.

Läs mer om högfluorerade ämnen (PFAS) på Kemikalieinspektionens webbplats

Läs mer om Kemikalieinspektionens åtgärdsprogram och nätverk för högfluorerade ämnen (PFAS)