Kemikalieinspektionen välkomnar stärkta resurser till giftfri vardag och prövning av bekämpningsmedel

Regeringen föreslår ökade resurser i nästa års budget till att skydda hälsa och miljö från farliga kemikalier. I förslaget ingår en kartläggning av farliga ämnen i konsumentvaror. Regeringen vill även stärka Kemikalieinspektionens resurser för att pröva ansökningar om godkännanden för bekämpningsmedel.

– Jag ser mycket positivt på att regeringen tar initiativ till att förstärka arbetet för en giftfri vardag. Med ökad kunskap om farliga kemikalier i varor blir det enklare att byta ut problematiska ämnen mot bättre alternativ, säger Nina Cromnier, generaldirektör för Kemikalieinspektionen.

Regeringens förslag innebär att en kartläggning ska genomföras av vilka farliga ämnen som kan finnas i vanliga konsumentvaror. Kartläggningen ska fokusera på förekomsten av särskilt farliga ämnen som exempelvis kan störa människors fortplantningsförmåga.

Regeringen föreslår även förstärkta resurser till Kemikalieinspektionens prövning av ansökningar om godkännanden av bekämpningsmedel. Regeringens förslag innebär att anslaget till prövningen av bekämpningsmedelsärenden höjs med 13 miljoner kronor per år 2017 och 2018. För 2019 och 2020 är den aviserade höjningen av anslaget 14 miljoner kronor per år, och därefter ska denna nivå bli permanent.

– Det är positivt med en långsiktig förstärkning av resurserna till prövningen av bekämpningsmedel. Resursförstärkningen, i kombination med effektivare arbetssätt på myndigheten, ger oss goda förutsättningar att kunna korta handläggningstiderna, säger Nina Cromnier.

Bakgrunden till resursförstärkningen är att handläggningstiderna för vissa bekämpningsmedelsärenden har varit för långa. Kemikalieinspektionen bedriver sedan tidigare ett långsiktigt arbete för att effektivisera handläggningen, bland annat genom tydligare styrning av verksamheten. Kemikalieinspektionen kommer också fortsätta att arbeta aktivt för att stödja företagen i ansökningsprocessen, och på så sätt bidra till att höja kvaliteten på ansökningarna.

Regeringen ger även Kemikalieinspektionen i uppdrag att analysera behovet och möjligheten att begränsa konsumenters icke yrkesmässiga användning av kemiska växtskyddsmedel, till exempel på gräsmattor och i rabatter.

Läs pressmeddelandet från Regeringen Länk till annan webbplats.

För mer information, kontakta gärna:

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se

E-postadresser till Kemikalieinspektionens medarbetare skrivs fornamn.efternamn@kemi.se