Möjlighet att påverka beslut om ämnen för bekämpning av råttor

Godkännandena för åtta verksamma ämnen i rodenticider ska omprövas inom EU. Rodenticider är produkter som används för att bekämpa råttor och andra gnagare. Du kan påverka beslutet genom att lämna synpunkter senast den 12 september.

Ämnena som ska omprövas är klorofacinon, kumatetralyl, warfarin, bromadiolon, difenakum, brodifakum, difetialon och flokumafen. På grund av deras egenskaper uppfyller de uteslutningskriterierna som anges i artikel 5.1 i biocidförordningen (BPR Länk till annan webbplats.). Detta innebär att de endast kan godkännas för användning i biocidprodukter om de uppfyller något av de undantagskriterier som beskrivs i artikel 5.2.

Undantagskriterierna innebär i korthet att

  • risken vid användning är försumbar för människor, djur eller miljö,
  • att det verksamma ämnet är avgörande för att förhindra eller kontrollera ett allvarligt hot mot människor och djurs hälsa eller miljön, eller
  • att det skulle ha oproportionerliga negativa konsekvenser för samhället, jämfört med riskerna för hälsa och miljö om ämnet inte skulle godkännas.

Europeiska kemikaliemyndigheten Echa har öppnat ett offentligt samråd för att samla information om huruvida något av undantagskriterierna kan anses vara uppfyllt.

Det finns möjlighet att lämna synpunkter fram till den 12 september 2016.

Läs mer om samrådet på Echas webbplats Länk till annan webbplats.

Mer information om aktuella EU-samråd på kemikalieområdet