CLP-förordningen har uppdaterats – nionde tekniska anpassningen (ATP9)

Den nionde tekniska anpassningen av CLP-förordningen (ATP9) är antagen och publicerad i EU:s officiella tidning. Ändringen innebär att flera ämnen tillkommer på förordningens bilaga VI och att vissa ämnen som redan finns upptagna i bilagan får en ändrad klassificering och märkning.

För ämnen som förs upp på bilaga VI har myndigheterna beslutat om en viss klassificering och märkning som måste följas i hela EU, en så kallad bindande klassificering och märkning. Bilagan uppdateras regelbundet.

ATP9 innebär att ytterligare 26 ämnen förs upp på bilaga VI till CLP. Exempelvis införs bindande klassificering för bly som reproduktionstoxiskt i kategori 1A, med en särskild koncentrationsgräns på ≥ 0,03 procent för bly i pulverform.

Dessutom uppdateras den bindande klassificeringen och märkningen för 22 ämnen som sedan tidigare finns upptagna på bilagan. Uppdateringarna innebär bland annat en skärpning av klassificeringen för bisfenol A som reproduktionstoxisk i kategori 1B.

För flera ämnen som används som antikoagulanter i medel mot råttor och möss innebär ändringen en strängare klassificering. Exempel på sådana ämnen är warfarin, kumatetralyl och difenakum. Den skärpta klassificeringen innebär att produkter som innehåller dessa ämnen över vissa koncentrationer inte kommer att få godkännas för användning av konsumenter.

Genom ATP9 utgår också tabell 3.2 i bilaga VI från och med den 1 juni 2017. Detta sammanfaller med att övergångsperioden för klassificering och märkning enligt äldre regler i ämnesdirektivet (67/548/EEG) löper ut helt den 31 maj 2017. Ämnesdirektivet är infört i svensk lagstiftning genom Kemikalieinspektionens föreskrifter KIFS 2005:7

Övergångsperiod till 1 mars 2018

För att ge leverantörer av ämnen och blandningar tid att anpassa märkningen och förpackningen och att sälja ut befintliga lager finns det inga krav på att följa de nya bestämmelserna omedelbart. De blir bindande från och med den 1 mars 2018 men får tillämpas redan nu.

Här hittar du ändringen:
ATP9 – Europeiska kommissionens förordning (EU) nr 2016/1179 Länk till annan webbplats.

Här kan du läsa mer om CLP-förordningen