Ett nytt ämne på kandidatförteckningen

Kandidatförteckningen över särskilt farliga ämnen är uppdaterad med ett nytt ämne. Ett ämne som står med på kandidatförteckningen omfattas av särskilda krav på information, anmälan och tillstånd enligt Reach-förordningen.

Följande ämne fördes upp på kandidatförteckningen Länk till annan webbplats.den 20 juni 2016:

  • benz[def]krysen (benz[a]pyren) (CAS nr 50-32-8). Ämnet förs upp på listan på grund av sina cancerogena, mutagena och reproduktionsstörande egenskaper. Det är också giftigt, långlivat och bioackumulerande för miljön. Ämnet tillverkas normalt sett inte avsiktligt men kan förekomma som komponent eller förorening i andra ämnen.

Kandidatförteckningen är en lista över ämnen som kan ha allvarliga effekter på människors hälsa eller miljön. De kallas för Substances of Very High Concern (SVHC), det vill säga ämnen som inger mycket allvarliga betänkligheter. I oktober 2008 publicerade den europeiska kemikaliemyndigheten Echa den första kandidatförteckningen. Kandidatförteckningen innehåller nu 169 ämnen.

Vad innebär det att ett ämne finns upptaget på kandidatförteckningen?

När ett ämne har tagits upp på kandidatförteckningen ställer det vissa krav på företag som tillverkar, importerar eller använder ämnet. Om ämnet ingår i en vara ska leverantören av varan informera om detta och i vissa fall även gör en anmälan till Echa om vilken typ av vara ämnet ingår i. Konsumenter har på begäran rätt att få motsvarande information kostnadsfritt inom 45 dagar från leverans av varan.

När förs ämnen upp på listan?

Identifieringen av ämnen som kan komma att tas upp i kandidatförteckningen är en kontinuerlig process, vilket innebär att nya ämnen förs upp successivt. Echas mål är att föra upp nya ämnen på förteckningen två gånger per år.

Läs mer om Reach-förordningen och kandidatförteckningen.