Förslag till ny föreskrift om nanomaterial remitteras i höst

Kemikalieinspektionen arbetar just nu med att ta fram ett förslag till ny föreskrift om anmälningskrav för nanomaterial i kemiska produkter. Förslaget till ny föreskrift kommer att gå på remiss under hösten 2016 och föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.

Det finns sedan länge krav på att företag i Sverige ska registrera innehållet i kemiska produkter i Kemikalieinspektionens produktregister, men nanomaterial behöver inte särskiljas. Det nya förslaget innebär att de företag som anmäler produkter till produktregistret även måste ange om produkterna innehåller nanomaterial, och i så fall vissa uppgifter om nanomaterialet.

Forskning har visat att nanomaterial kan innebära faror för hälsa och miljö, men i dag saknas tillräckliga kunskaper på området. Syftet med den föreslagna anmälningsplikten är att få mer information om hur mycket och vilka nanomaterial som används i Sverige. De uppgifterna är ett bra underlag om det skulle behövas lagutveckling eller andra åtgärder i framtiden.

Enligt den nuvarande tidplanen kommer förslaget att gå på remiss till berörda instanser under början av hösten 2016. Efter remisstidens utgång kommer Kemikalieinspektionen också att anmäla föreskriftsförslaget till Europeiska kommissionen. Föreskriften föreslås träda i kraft den 1 januari 2018. Det innebär att den första inrapporteringen av uppgifter gällande nanomaterial skulle ske i februari 2019.

Det nya föreskriftsförslaget bygger på rapporten:
Förslag om utökad anmälningsplikt för nanomaterial (PDF 835 kB) , 834.5 kB.