Kemikalieinspektionen ger dispens för växtskyddsmedlet Conserve i odlingar av salladskål

Kemikalieinspektionen har beslutat att ge dispens för att använda växtskyddsmedlet Conserve mot rapsflugor i odlingar av salladskål. Dispensen gäller till och med den 8 oktober.

Lantbrukarnas riksförbund, LRF, har ansökt om dispens för att använda Conserve i odlingar av salladskål på friland. Skälet är att rapsflugan, som är en relativt ny skadegörare i salladskål, kan orsaka stora skador på skörden. I dag saknas godkända växtskyddsmedel mot rapsflugan i Sverige, och sökanden har uppgett att skördeförlusterna i salladskålsodlingarna kan bli så stora som mellan 40 och 100 procent.

Kemikalieinspektionen har bedömt att kraven för att bevilja dispens för Conserve i de aktuella odlingarna är uppfyllda enligt EU:s växtskyddsmedelsförordning. Problemen med angrepp av rapsflugor och bristen på alternativa växtskyddsmedel innebär enligt beslutet en fara för odlingen som inte kan avvärjas på något annat rimligt sätt än med en dispens. Beslutet gäller för en begränsad användning av växtskyddsmedlet under 120 dagar.

Det verksamma kemiska ämnet i Conserve ­– spinosad – är godkänt för att användas i ekologisk produktion inom EU och KRAV-odling under vissa förutsättningar. Ämnet har visat sig ge god effekt mot flugangreppen i utländska försök och vid tidigare dispenser i Sverige. Enligt sökanden saknas alternativa metoder för att bekämpa rapsflugan, och det saknas också möjligheter att genomföra strategiförsök. Sökanden har uppgett att företaget bakom Conserve inte har några planer på att ansöka om godkännande för produkten i EU:s norra växtskyddsmedelszon, eftersom marknaden anses vara för liten.

Kemikalieinspektionen har gett odlarna dispens för samma ändamål två gånger tidigare, 2014 och 2015. Mot den bakgrunden påpekar Kemikalieinspektionen i beslutet att syftet med dispenser enligt lagstiftningen inte är att växtskyddsmedlet återkommande ska användas för samma syfte och ändamål. Kemikalieinspektionen betonar att det är viktigt att sökanden inför 2017 års odlingssäsong undersöker åtgärder för att hitta en långsiktig lösning för bekämpning av rapsfluga i salladskål.

LRF har även ansökt om dispens för att få använda Conserve i odlingar av jordgubbar, plommon, körsbär, hallon, blåbär, björnbär samt vita och röda vinbär. Syftet i det fallet är att skydda odlingarna mot en annan fluga, Drosophila suzukii. Det är första gången som dispens söks för att bekämpa den flugarten. Kemikalieinspektionen har ännu inte fattat beslut om denna dispensansökan.

Kemikalieinspektionens beslut om dispens för Conserve i odlingar av salladskål (PDF 186 kB) , 186 kB.

För mer information, kontakta gärna:

Björn Isaksson, handläggare, 08-519 41 207, 076-504 12 07

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se

E-postadresser till Kemikalieinspektionens medarbetare skrivs fornamn.efternamn@kemi.se