Mark- och miljödomstolen avslår överklagande om Stomp

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt har avslagit LRF:s överklagande av Kemikalieinspektionens beslut om att inte ge dispens för växtskyddsmedlet Stomp SC.

– I vårt beslut har vi bedömt att kraven inte är uppfyllda för att bevilja dispens i ytterligare en säsong. Vi konstaterar nu att mark- och miljödomstolen gör samma bedömning av hur lagstiftningen ska tolkas i det här ärendet, säger Agneta Westerberg, avdelningschef på Kemikalieinspektionen.

Kemikalieinspektionen avslog Lantbrukarnas riksförbunds, LRF:s, ansökan om dispens från kravet på produktgodkännande för Stomp SC den 31 mars 2016. Dispensansökan gällde användning mot ogräs i odlingar av lök, purjolök, gräslök, palsternacka, torra trädgårdsbönor och rotpersilja. LRF överklagade beslutet till mark- och miljödomstolen, som nu har avslagit överklagandet.

Mark- och miljödomstolen drar slutsatsen att LRF inte har visat att det saknas andra rimliga sätt att bekämpa ogräs i de aktuella odlingarna. För att en dispens ska kunna beviljas krävs att faran för odlingen inte ska kunna avvärjas på något annat rimligt sätt. Domstolen påpekar att det vid upprepade dispensansökningar är rimligt att ställa högre krav på sökanden att visa att det finns en strategi för att undvika upprepade dispenser.

Det var sjätte året i rad som LRF ansökte om dispens för Stomp SC, och Kemikalieinspektionen har tidigare beviljat dispenser åren 2011–2015. Domstolen konstaterar att det rör sig om ett återkommande problem som har kunnat förutses. Mot den bakgrunden gör domstolen bedömningen att den aktuella situationen inte kan sägas innebära en sådan undantags- eller nödsituation som innebär att dispens kan beviljas.

Domen från mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt vinner laga kraft om den inte överklagas senast den 10 juni 2016. Det krävs att Mark- och miljööverdomstolen lämnar prövningstillstånd för att ta upp ett eventuellt överklagande till prövning.

Domen från mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt (PDF 1310 kB) , 1.3 MB.

För mer information, kontakta gärna:

Agneta Westerberg, avdelningschef, 08-519 41 264

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se

E-postadresser till Kemikalieinspektionens medarbetare skrivs fornamn.efternamn@kemi.se