Fyra nya växtskyddsmedel godkända hittills i år

Kemikalieinspektionen har godkänt fyra nya växtskyddsmedel i Sverige mellan januari och april i år. Det framgår av en sammanställning över antalet beslut om bekämpningsmedel under de fyra första månaderna 2016.

– I vår prövning av bekämpningsmedel fokuserar vi nu på större och mer komplexa ärenden, bland annat ansökningar om nya produktgodkännanden. Vårt arbete för att effektivisera handläggningen har också fortsatt högsta prioritet, säger Agneta Westerberg, avdelningschef på Kemikalieinspektionen.

Under årets första fyra månader har Kemikalieinspektionen fattat totalt 142 beslut om bekämpningsmedel. 94 av besluten gäller växtskyddsmedel och 48 beslut gäller biocidprodukter.

Fyra av besluten är nya produktgodkännanden för växtskyddsmedel, varav tre produkter är ogräsmedel och en produkt är till för att bekämpa svampangrepp. Totalt har tio beslut om produktgodkännanden för växtskyddsmedel fattats mellan januari och april. I de andra sex fallen har ansökan dragits tillbaka av sökanden, avvisats eller avskrivits. Utöver detta har myndigheten beviljat åtta ansökningar om förnyade produktgodkännanden under perioden.

Under årets första fyra månader har även åtta beslut fattats om utvidgade produktgodkännanden för mindre användningsområden (UPMA). Besluten rör sju produkter mot svampangrepp och en produkt mot skadeinsekter. Två dispenser för att använda växtskyddsmedel i forsknings- eller utvecklingssyfte har också beviljats under perioden. Två dispensansökningar har avslagits under perioden, för växtskyddsmedlen Modesto FS 480 och Stomp SC.

När det gäller biocidprodukter har Kemikalieinspektionen fattat tio beslut om nya eller förnyade produktgodkännanden. Fyra av dessa beslut gäller godkännanden av totalt nio kreosotprodukter som får användas för att behandla trä för el- och telefonstolpar och järnvägsslipers. Övriga sex beslut innebär att ansökan har dragits tillbaka av sökanden, avvisats eller avskrivits. Under perioden har även tolv dispenser för biocidprodukter beviljats, de flesta i forsknings- och utvecklingssyfte.

Antalet beslut om biocidprodukter har ökat jämfört med samma period 2015, medan antalet beslut om växtskyddsmedel har minskat jämfört med januari–april förra året. En bakgrund till detta är att Kemikalieinspektionen förra våren fattade ett stort antal beslut om växtskyddsmedel för att redan godkända produkter skulle kunna fortsätta användas efter att nya klassificerings- och märkningskrav trätt i kraft. Kemikalieinspektionen fokuserar nu också handläggningen på mer komplexa och tidskrävande ärenden, exempelvis om nya, förnyade och utvidgade produktgodkännanden.

De så kallade ärendebalanserna för årets fyra första månader är i princip oförändrade när det gäller både växtskyddsmedel och biocidprodukter. Det betyder att Kemikalieinspektionen under perioden har avslutat ärenden i samma takt som nya ärenden kommit in.

– Med fortsatt effektivisering och ökade resurser kommer vi att ha goda förutsättningar att nå balans i ärendehanteringen, samtidigt som vi säkerställer ett starkt skydd för hälsa och miljö. Vi fortsätter att utveckla vår kommunikation med de sökande företagen så att det ska vara lätt att göra rätt, säger Agneta Westerberg.

För mer information, kontakta gärna:

Agneta Westerberg, avdelningschef, 08-519 41 264

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se

E-postadresser till Kemikalieinspektionens medarbetare skrivs fornamn.efternamn@kemi.se

Fakta om besluten om bekämpningsmedel

94 beslut om växtskyddsmedel

Kemikalieinspektionen har fattat 94 beslut om växtskyddsmedel under perioden januari–april 2016:

  • 18 beslut om nya eller förnyade produktgodkännanden. 12 ansökningar har beviljats och sex ansökningar har dragits tillbaka av sökanden eller har avvisats eller avskrivits. De växtskyddsmedel som fått helt nya produktgodkännanden i Sverige under perioden är ogräsmedlen Agil 100 EC, Mistral 70 WG och Ergon, samt Difend som används mot svampangrepp.
  • 45 beslut om övriga prövningsärenden (dispenser, utvidgade produktgodkännanden för mindre användningsområden (UPMA), parallellhandelstillstånd, villkorsändringar, återkallande av popduktgodkännanden och godkännande av nematoder, insekter eller spindeldjur för användning som biologiskt bekämpningsmedel). 39 ansökningar har beviljats, två har fått avslag och fyra har dragits tillbaka av sökanden, avvisats eller avskrivits.
  • 31 beslut i ärenden där Kemikalieinspektionen anpassat, omprövat eller återkallat produktgodkännanden.

48 beslut om biocidprodukter

Kemikalieinspektionen har fattat 48 beslut om biocidprodukter under perioden januari–april 2016:

  • 10 beslut om nya eller förnyade produktgodkännanden. Fyra ansökningar har beviljats och sex har dragits tillbaka av sökanden, avvisats eller avskrivits.
  • 26 beslut om övriga prövningsärenden (dispenser, villkorsändringar, anmälningar om ytterligare namn). Alla ansökningarna har beviljats.
  • 12 beslut i ärenden där Kemikalieinspektionen anpassat, omprövat eller återkallat produktgodkännanden