Kemikalieinspektionen bidrar till arbetet för att rädda Östersjöns havsmiljö

Kemikalieinspektionen har i dag lämnat en delredovisning till regeringen om myndighetens arbete för att nå målen i EU:s strategi för Östersjöregionen. Kemikalieinspektionens verksamhet berör alla fyra delmål under strategins mål ”Rädda Havsmiljön”.

Regeringen gav i januari 2016 i uppdrag till Kemikalieinspektionen att medverka i genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen och dess handlingsplan. Av den första delredovisningen, som lämnats till regeringen i dag, framgår hur Kemikalieinspektionen bidrar till målen med förebyggande arbete för att förhindra att farliga kemiska ämnen skadar miljön. Kemikalieinspektionen arbetar bland annat med EU-lagstiftning och nationell lagstiftning som reglerar farliga ämnen i kemiska produkter och varor.

Kemikalieinspektionen bidrar även till målen genom nationella samarbeten i form av myndighetssamverkan och nätverk med olika branscher. Kemikalieinspektionen kommer också fortsätta att delta aktivt i styrgruppen för Östersjöstrategins policyområde mot utsläpp av farliga ämnen till havet.

Kemikalieinspektionen har dessutom identifierat ett behov av gemensamma riktlinjer för miljöriskbedömning av båtbottenfärger i Östersjöregionen. Riktlinjerna bör, enligt redovisningen, tas fram i samarbete med berörda myndigheter i länderna kring Östersjön.

Regeringsuppdraget om att genomföra EU:s strategi för Östersjöregionen pågår fram till 2020. Uppdraget ska redovisas till regeringen den 31 januari varje år mellan 2017 och 2020.

Läs delredovisningen – Redovisning av Kemikalieinspektionens arbete med delmål i Östersjöstrategin (PDF 217 kB) , 216.8 kB.

För mer information, kontakta gärna:

Helena Parkman, projektledare för regeringsuppdraget, 08-519 41 201

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se

E-postadresser till Kemikalieinspektionens medarbetare skrivs fornamn.efternamn@kemi.se