Farliga kemikalier hittade i hemelektronik

Fyra av tio elektriska produkter som Kemikalieinspektionen har analyserat innehåller förbjudna kemikalier. I mjuka plastdelar har myndigheten hittat kortkedjiga klorparaffiner, ett miljöfarligt ämne som även misstänks kunna orsaka cancer. Dessutom har bly påträffats i lödningar i flera produkter.

– Det är bekymmersamt att det finns farliga kemikalier i elektriska produkter som används i vardagen. De enskilda produkterna är inte akut giftiga, men den sammanlagda exponeringen som vi människor utsätts för skapar problem på längre sikt. Därför är det viktigt att företagen ställer tydliga kemikaliekrav på sina leverantörer, säger Mariana Pilenvik, inspektör på Kemikalieinspektionen.

Under 2014 och 2015 har Kemikalieinspektionen genomfört flera tillsynsprojekt av elektriska produkter som mobiltelefoner, surfplattor, spelkontroller, köksapparater och lågpriselektronik. Totalt har 106 produkter analyserats. 43 av dem innehöll förbjudna ämnen i halter över gränsvärdena i lagstiftningen, visar en sammanställning av inspektionsresultaten. Inspektionerna är endast stickprovskontroller och resultatet speglar inte hela marknaden.

Ett av de förbjudna ämnen som hittats är kortkedjiga klorparaffiner, som används som mjukgörare och flamskyddsmedel i plast. De är skadliga för vattenlevande organismer och mycket långlivade i naturen. Ämnena är dessutom misstänkt cancerframkallande. Inuti flera produkter har Kemikalieinspektionen hittat bly i lödningarna, bland annat i 16 av de 29 analyserade lågprisprodukterna. Bly kan bland annat orsaka skador på nervsystemet och medföra försämrad intellektuell utveckling och prestationsförmåga, och foster och små barn är särskilt känsliga. Bly i lödningar är vid normal användning av produkter inte åtkomligt för användaren och har därför störst påverkan vid tillverkning och i avfallsledet.

Ytterligare produkter som analyserats visade sig innehålla hälso- och miljöfarliga ämnen som inte är förbjudna, men finns med på EU:s kandidatlista över särskilt farliga ämnen. Det handlar bland annat om ftalater som kan finnas i mjuk plast. Ftalater kan läcka ut ur plasten och tas upp av kroppen. Några ftalater har visat sig ha hormonstörande effekter på människor.

– Det är företagens ansvar att se till att deras elektriska produkter inte innehåller förbjudna kemiska ämnen. Ett syfte med vår tillsyn är att höja företagens kunskapsnivå om kemikalier för att vi ska komma närmare målet om en giftfri vardag, säger Mariana Pilenvik.

Reglerna för ämnen som kan finnas i elektriska produkter finns i olika EU-direktiv och förordningar. I Kemikalieinspektionens projekt har myndigheten undersökt om produkterna innehåller ämnen som är begränsade i RoHS-direktivet, POPs-förordningen eller Reach-förordningen. Varor med för höga halter av ett begränsat ämne får inte släppas ut på EU-marknaden. Kemikalieinspektionen anmäler tillverkare och importörer för misstänkt brott till miljöåklagare när deras produkter innehåller ämnen begränsade i RoHS-direktivet. När produkter innehåller ämnen begränsade i POPs-förordningen och Reach-förordningen anmäls såväl tillverkare som importörer och distributörer till miljöåklagare.

Efter Kemikalieinspektionens tillsyn har företagen tagit bort varorna som innehöll otillåtna kemikalier från butikerna.

För mer information, kontakta gärna:

Mariana Pilenvik, inspektör, 08-519 41 341

Margareta Daho, inspektör, 08-519 41 142

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se

E-postadresser till Kemikalieinspektionens medarbetare skrivs fornamn.efternamn@kemi.se

Fakta om tillsynen av elektriska produkter

Lågpriselektronik

Kemikalieinspektionen har under 2015 kontrollerat 29 elektroniska varor i en lägre prisklass från tolv olika företag. Bland produkterna finns blinkande hund- och katthalsband, en selfiepinne, hörlurar, en miniräknare, en datormus, en ficklampa och e-cigaretter. 16 av de analyserade produkterna innehöll förbjudna halter av bly i lödningar. I flera fall var blyinnehållet flera hundra gånger över gränsvärdet. Några produkter innehöll även kortkedjiga klorparaffiner och ftalaterna DEHP och DBP.

Spelkontroller

Kemikalieinspektionen analyserade tio spelkontroller från tio olika företag under 2015. Fyra spelkontroller innehöll förbjudna ämnen. Det var bly i lödningar och kortkedjiga klorparaffiner i kablar. I en del sladdar fanns även ftalaterna DEHP och DBP.

Köksapparater

Kemikalieinspektionen har kontrollerat 18 köksapparater från nio olika företag. Bland produkterna, som analyserades 2015, finns bland annat vattenkokare, kaffekokare, våffeljärn och elvispar. Endast de elektriska delarna kontrollerades, inte de delar som är i kontakt med livsmedel. Fem av produkterna innehöll förbjudna ämnen i våra analyser. I samtliga fall rörde det sig om kortkedjiga klorparaffiner i sladdar. Vissa sladdar innehöll även ftalaten DEHP.

Mobiler och surfplattor

Under 2014 analyserades 19 mobiltelefoner, 28 surfplattor och två laddare, det vill säga totalt 49 produkter. Produkterna kom från 30 olika företag. 39 procent av varorna innehöll förbjudna eller begränsade kemiska ämnen. I de flesta fall rörde det sig om kortkedjiga klorparaffiner i kablar. Kemikalieinspektionen hittade även bly i lödningar i produkterna och i plasten i en kabel, samt ftalaten DEHP i kablar.