Kemikalieinspektionen har överlämnat årsredovisning till regeringen

Kemikalieinspektionen har medverkat till flera beslut under 2015 som minskar riskerna med kemikalier inom EU. Myndigheten har också initierat ett nätverk bland kommuner för en giftfri vardag, och ökat antalet beslut om bekämpningsmedel. Det framgår av Kemikalieinspektionens årsredovisning, som har lämnats över till regeringen.

– Under 2015 har vi nått flera konkreta resultat som minskar riskerna med kemikalier både i Sverige, inom EU och internationellt. Bland annat har vi arbetat med handlingsplanen för en giftfri vardag, med starkt fokus på barns och ungdomars hälsa, säger Kemikalieinspektionens generaldirektör Nina Cromnier.

Bland myndighetens resultat på EU-nivå märks ett beslut från EU-domstolen, som har klargjort företagens skyldighet att ge information om varor som innehåller ämnen med allvarliga hälso- eller miljöegenskaper. Kemikalieinspektionen har även bidragit till beslut om begränsningar inom EU av det giftiga ämnet nonylfenoletoxilat i textilier, och av kopparpyrition i båtbottenfärger. I det internationella arbetet har Kemikalieinspektionen medverkat till ett globalt samarbetsprogram för att företag ska lämna information om kemikalier i exempelvis elektronik, textilier och leksaker.

På uppdrag av regeringen har Kemikalieinspektionen under 2015 bland annat tagit fram förslag till åtgärder mot skadliga ämnen i byggprodukter och textilier, och om anmälningskrav för nanomaterial i kemiska produkter. Kemikalieinspektionen har också initierat ett kommunnätverk för en giftfri vardag i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Kemikalieinspektionen har under året gjort totalt 739 inspektioner av varor och kemiska produkter. Bland de tillsynsprojekt som genomförts återfinns kontroller av fritidskläder och skor, leksaker, hemelektronik, bilvårdsprodukter och innehållet av allergiframkallande konserveringsämnen i färg.

Under 2015 har myndigheten fortsatt att bedriva ett utvecklingsarbete för att effektivisera handläggningen av bekämpningsmedelsärenden. Kemikalieinspektionen prövar ansökningar om tillstånd att få sälja och använda bekämpningsmedel. Tillstånden är kopplade till villkor för att undvika negativa effekter på människors hälsa eller på miljön. Det totala antalet beslut om bekämpningsmedel ökade till 671 beslut under 2015, varav 544 beslut gällde växtskyddsmedel och 127 beslut gällde biocidprodukter.

Under det första halvåret 2015 fattade Kemikalieinspektionen ett stort antal omprövningsbeslut om växtskyddsmedel, för att redan godkända medel skulle kunna fortsätta användas i Sverige efter att nya klassificerings- och märkningskrav trätt i kraft. Under det andra halvåret har Kemikalieinspektionen fokuserat på handläggningen av ansökningsärenden.

19 beslut om nya produktgodkännanden av växtskyddsmedel har fattats under året, varav nio beslut inneburit att nya produkter tillåts i Sverige. Av de godkända produkterna är sju ogräsmedel och två medel mot svampangrepp. De övriga nio besluten har inneburit avslag på ansökan eller att ansökan drogs tillbaka av sökanden. När ansökningar om nya eller förnyade produktgodkännanden för växtskyddsmedel avslagits har de främsta grunderna varit att sökanden inte kunnat visa att användningsområdet inte innebär oacceptabla effekter på människors och djurs hälsa eller på miljön.

– Vårt arbete för att effektivisera handläggningen har gett tydlig effekt under 2015. Det totala antalet beslut om bekämpningsmedel har tredubblats och ärendebalansen för växtskyddsmedelsärenden har nästan halverats. Arbetet med att korta handläggningstiderna fortsätter nu med full kraft under 2016, säger generaldirektör Nina Cromnier.

Läs Kemikalieinspektionens årsredovisning för 2015 (PDF 4590 kB) , 4.6 MB.

För mer information, kontakta gärna:

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se

Fakta om Kemikalieinspektionen

  • Kemikalieinspektionen är en myndighet under regeringen, och är tillsynsmyndigheten som ska bevaka att företagens och samhällets kemikaliekontroll sköts på ett bra sätt.
  • Kemikalieinspektionen utvecklar lagstiftning och andra styrmedel i Sverige, inom EU och genom internationellt samarbete.
  • Kemikalieinspektionen hanterar också reglerna för kemiska produkter, bekämpningsmedel och ämnen i varor.
  • Kemikalieinspektionen prövar ansökningar om tillstånd att få sälja och använda växtskyddsmedel och biocidprodukter innan de får användas.
  • Myndigheten utövar tillsyn över importörer och tillverkare av kemiska produkter, bekämpningsmedel och varor och gör inspektioner.
  • Kemikalieinspektionen har omkring 270 medarbetare. Nina Cromnier är myndighetens generaldirektör sedan 2010.