Kemikalieinspektionen ger inte dispens för rapsmedel

Kemikalieinspektionen har beslutat att inte ge dispens för att använda växtskyddsmedlet Modesto i raps- och rybsodlingar. Bakgrunden är ett EU-förbud med syftet att motverka massdöd bland bin. Kemikalieinspektionen har bedömt att förbudet är utformat på ett sådant sätt att ett undantag inte kan beviljas.

– Det finns ett stort behov av att skydda raps- och rybsodlingen, men vi följer EU-kommissionens förbud. Vi har bedömt att EU-förbudet är utformat på ett sådant sätt att vi inte har möjlighet att ge dispens, säger Agneta Westerberg, avdelningschef på Kemikalieinspektionen.

EU-kommissionen beslutade 2013 att förbjuda användningen av växtskyddsmedel med neonikotinoider i grödor som är lockande för bin. Bakgrunden är att neonikotinoider har identifierats som en orsak till den nedgång i antalet bin som rapporterats i Europa. EU-förbudet har lett till stora bekymmer med att skydda vårraps och vårrybs mot angrepp från jordloppor, eftersom odlarna för närvarande saknar alternativa bekämpningsmedel. Efter att EU-beslutet trädde i kraft 2013 har odlingen av vårraps minskat kraftigt i Sverige.

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, ansökte i januari om dispens för att få använda neonikotinoider vid odling av vårraps och vårrybs. LRF vill använda växtskyddsmedlet Modesto FS 480 i åtta län i och kring Mälardalen. Ansökan gäller en begränsad användning av medlet genom betning av utsäde mellan den 16 mars och 13 juli 2016.

EU-kommissionens förbud mot neonikotinoider innebär att växtskyddsmedel som innehåller ämnena klotianidin, tiametoxam och imidakloprid inte får användas i vissa grödor, däribland raps- och rybsfrön. Inför beslutet gjorde Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, Efsa, en riskbedömning som visade att ämnena kan medföra höga och akuta risker för bin. Modesto FS 480 omfattas av EU-förbudet eftersom det innehåller klotianidin. Även handeln med betat utsäde påverkas av EU-förbudet. Utsäde som betats med dessa ämnen, och inte tillhör några av de grödor som är undantagna, får inte överlåtas eller användas på den europeiska marknaden.

EU:s växtskyddsmedelsförordning tillåter att medlemsländer under en begränsad period och vissa förutsättningar ger dispens från kravet att växtskyddsmedel ska vara godkända. Ett av kraven för att ge dispens är att åtgärden ska vara nödvändig för att avvärja en fara för odlingarna. En förutsättning för att avvärja den fara som jordloppor utgör för raps- och rybsodlingar, är att utsädet som sökanden vill behandla med Modesto FS 480 ska kunna användas. EU-kommissionens förbud mot neonikotinoider innebär dock att det inte är tillåtet att överlåta eller använda det behandlade utsädet. Av det skälet har Kemikalieinspektionen beslutat att avslå LRF:s dispensansökan.

– Syftet med EU-kommissionens förbud mot neonikotinoider är att förhindra bidöden som i förlängningen kan utgöra ett hot mot den europeiska livsmedelsproduktionen. Det bästa vore om det skulle gå att hitta sätt att skydda odlingar av vårraps och vårrybs mot jordloppor utan att hota bina, säger Agneta Westerberg.

Förra året avslog Kemikalieinspektionen en liknande dispensansökan om användning av betmedel för utsäde av raps. Den gången gällde ansökan växtskyddsmedlet Elado FS 480, som innehåller samma verksamma ämne som Modesto FS 480.

Sökanden har möjlighet att överklaga Kemikalieinspektionens beslut om Modesto FS 480 till mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt inom tre veckor.

Läs Kemikalieinspektionens beslut om Modesto FS 480 (PDF 104 kB) , 104.4 kB.

För mer information, kontakta gärna:

Agneta Westerberg, avdelningschef, 08-519 41 264

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se

E-postadresser till Kemikalieinspektionens medarbetare skrivs fornamn.efternamn@kemi.se