Farliga kemikalier hittade i fritidskläder och skor

Kemikalieinspektionen har hittat farliga ämnen i flera skor och klädesplagg, som analyserats i ett tillsynsprojekt. Sex av de testade varorna innehöll hälsofarliga ftalater och i en träningshandske hittades förbjudna ämnen som bland annat kan orsaka cancer. Sammanlagt har 192 skor och fritidskläder undersökts i projektet.

– Många företag saknar i dag tillräckliga kunskaper om vilka regler som gäller för kemikalier i deras varor. För att kläder och skor inte ska innehålla farliga ämnen är det viktigt att företagen ställer tydliga kemikaliekrav på sina leverantörer, säger Amanda Rosen, inspektör på Kemikalieinspektionen.

Vid tillverkningen av textilier används ofta stora mängder kemikalier. I det nu avslutade tillsynsprojektet har Kemikalieinspektionen sökt efter skadliga ämnen i 106 skor samt 86 sport- och fritidskläder eller accessoarer som säljs på den svenska marknaden. Kläderna och skorna som analyserats i projektet kommer från 49 olika företag.

Sex av de undersökta varorna innehöll mer än 0,1 procent hälsofarliga mjukgörare, ftalater. Det rör sig om fem varor med ftalaten DEHP och en vara med ftalaten DIBP. I kläder och skor finns inget förbud mot ämnena, men de kan skada människors fortplantningsförmåga och finns med på EU:s kandidatlista över särskilt farliga ämnen. Det betyder att företag är skyldiga att informera yrkesmässiga mottagare om en vara innehåller ämnena i halter över 0,1 procent. Kemikalieinspektionen anmälde två företag till miljöåklagare eftersom de sålt plagg med DEHP till yrkesmässiga mottagare utan att ge information.

I en träningshandske hittade Kemikalieinspektionen kortkedjiga klorparaffiner, som är förbjudna inom EU eftersom de är skadliga för vattenlevande organismer och mycket långlivade i naturen. Att handsken innehöll kortkedjiga klorparaffiner strider mot EU:s förordning om långlivade organiska föreningar, POPs-förordningen. Handsken innehöll även azofärgämnen över gränsvärdet i EU:s Reach-förordning, samt ftalaten DEHP i halter över 0,1 procent. Kemikalieinspektionen har informerat företaget som sålde träningshandsken om analysresultaten, och företaget har därefter slutat att sälja handsken. Kemikalieinspektionen kommer även att anmäla företaget till miljöåklagare och har rapporterat handsken i EU:s informations- och varningssystem Rapex.

Tillsynsprojektet om kläder och skor är en del av Kemikalieinspektionens arbete för att genomföra myndighetens handlingsplan för en giftfri vardag.

– Det är företagens ansvar att se till att deras kläder och skor är säkra. Ett syfte med vårt tillsynsprojekt har varit att höja kunskapsnivån hos företagen för att vi ska komma närmare målet om en giftfri vardag, säger Amanda Rosen.

Läs hela Kemikalieinspektionens tillsynsrapport (PDF 225 kB) , 225.1 kB.

För mer information, kontakta gärna:

Amanda Rosen, inspektör, 08-519 41 279

Camilla Westlund, inspektör, 08-519 41 359

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se

E-postadresser till Kemikalieinspektionens medarbetare skrivs fornamn.efternamn@kemi.se

Tips till konsumenter om kemikalier i textilier

  • Tvätta gärna nya kläder och lakan innan de används för första gången.
  • Ett sätt att skydda miljön är att handla miljömärkt.
  • Fråga i butiken när du handlar vad varan innehåller så att du kan göra ett medvetet val.

Fakta om farliga ämnen som hittades vid tillsynen

  • Kortkedjiga klorparaffiner används som mjukgörare och flamskyddsmedel i plast. De är förbjudna inom EU eftersom de är skadliga för vattenlevande organismer och mycket långlivade i naturen. De är dessutom misstänkt cancerframkallande.
  • Azofärgämnen används för att färga textil och läder. Vissa av dem kan brytas ner till aromatiska aminer som bedöms vara cancerframkallande. Flera klassas även som miljöfarliga. Azofärgämnen som kan brytas ned till cancerframkallande arylaminer är förbjudna att använda inom EU, enligt Reach-förordningen.
  • Ftalater kan finnas som mjukgörande ämnen i till exempel plasttryck på kläder. Ftalater som frigörs från plasten kan tas upp av kroppen. Några ftalater har visat sig ha hormonstörande effekter hos människor. Ftalaten DEHP kan påverka balansen av vissa hormoner i kroppen och skada fortplantningsförmågan.