Kemikalieinspektionens logo
Kemikalieinspektionens logo

Det finns flera olika regelområden som du som inspektör kan kontrollera vid en inspektion. Nedan följer några exempel.

Märkning av kemisk produkt.

Kontrollera till exempel att kemiska produkter är märkta på rätt sätt.

Många kemiska produkter har egenskaper som gör att de kan vara farliga för människor och miljön. Användarna måste då kunna skydda sig själva och sin omgivning. Därför har alla som släpper ut sådana farliga kemiska produkter på marknaden ansvaret för att produkterna är märkta på rätt sätt.

Klassificering och märkning

Märkningen av kemiska produkter baseras på en klassificering vilket innebär att man kategori­serar vilken typ och grad av fara det är fråga om och att farorna anges på ett standardiserat sätt. Kriterier för produkters farlighet finns både för rena kemiska ämnen och för blandningar av ämnen.

Tänk på att klassificerings- och märkningsreglerna är komplexa och att butiksledet sällan har den kunskap och insikt som krävs för att i detalj redogöra för hur de tillämpar dessa regler. Det är därför lämpligare att bedriva butikstillsyn på en mer övergripande nivå. Kemi­kalieinspektionen kan ställa de mer detaljerade kraven på primärleverantören, som också är den som är ansvarig för klassificeringen.

Läs mer om företagens skyldigheter gällande klassificering och märkning.

Läs mer om farosymboler.

Faktablad – Klassificering och märkning enligt CLP

Vad kan jag som inspektör kontrollera?

 • Är märkningen på svenska?
 • Uppfyller märkningen de formella kraven? Det vill säga, finns symboler/piktogram, risk- och skyddsinforma­tion, namn på tillverkare, innehållets nominella vikt eller volym, etc. enligt reglerna?
 • Är märkningen tydlig, lättläst, iögonfallande och avskild från annan text?
Regelhänvisningar
KravFörordning 2008:245 och KIFS 2005:7CLP

Svensk märkning?

13 § KIFS

artikel 17, punkt 2

Formella krav?

10 § KIFS

18 § förordningen

artikel 17, punkt 1

Tydlighet?

23 § KIFS

artikel 31, punkt 3

Korrekt märkning?

16 & 17 §§ förordningen

Bilaga 3 KIFS

Artikel 17-30 samt bilaga 1 och 6


Åtgärder

Om produkten saknar svensk märkning, meddela butiksinnehavaren att produkter som klassi­ficeras som farliga inte får säljas och diskutera hur de tänker lösa detta. Om butiksinne­havaren säger att produkterna kommer plockas bort från hyllorna, notera detta i inspektions­protokollet. Uppmana också företaget att kontakta sin leverantör för rättelse av bristen i tidigare led. Produkten får inte säljas förrän bristen rättats till, exempel­vis genom att nya etiketter klistrats över de felaktiga. Tipsa Kemikalieinspektionen så att vi kan agera mot primärleverantören.

Återförsäljare som erbjuder farliga kemiska produkter i förpackningar som är märkta med en farosymbol/faropiktogram och där svensk risk- och skyddsinformation saknas (men märkning finns på annat språk), får betala en miljösanktions­avgift på 5 000 kronor.

Om produkterna på annat sätt inte uppfyller märkningskraven eller är felaktigt klassificerade får du göra en bedömning av hur allvarlig bristen är. Om det är mindre brister, exempelvis när det bara saknas uppgift om innehållets nominella vikt eller volym kan det kanske räcka med att du uppmanar butiks­innehavaren att påpeka detta för sin leverantör. Om det däremot saknas exempelvis information om frätande egenskaper för en produkt är det istället viktigt att se till att pro­dukten inte säljs vidare innan bristen är åtgärdad. Ofta kan detta ske på frivillig väg, annars kan krav på rättelse behöva ställas. Tipsa oss i de fall du upplever att leverantören inte vill samarbeta.

Om bristerna är allvarliga och butiksinnehavaren säger att de inte har för avsikt att sluta sälja produkten eller om det finns anledning att tro att försäljningen inte kommer upphöra kan det bli nödvändigt med ett förbud med vite för att säkerställa att produkterna inte säljs förrän bristerna åtgärdats.

I 29 kap. miljöbalken finns det straffbestämmelser för bristfällig märkning. Trots att det finns en miljösanktionsavgift för avsaknad av svensk märkning, ska även en åtalsanmälan göras för den överträdelsen. En åtalsanmälan kommer i sådana fall mycket sällan att leda till att en förundersökning inleds på grund av den så kallade åtalsprövningsregeln som riktar sig till åklagaren. Den regeln innebär att åklagaren ofta är förhindrad att väcka åtal, eftersom det finns ett beslut om miljösanktions­avgift. Detta innebär att åtalsanmälan kan förenklas, det vill säga vara mycket kortfattad och hänvisa till beslutet om miljösanktionsavgift.

För att bli dömd för brott med hänvisning till denna typ av brister krävs enligt 29 kap. 6 § miljöbalken att den bristfälliga informationen varit sådan att den kunnat försvåra bedöm­ningen av risken för skada på människors hälsa eller miljön. Det finns alltså ett visst utrymme för tillsynsmyndigheten att avväga om felaktigheten är så pass liten att det inte påverkar bedömningen för skada på människors hälsa eller miljön och därmed inte behöva göra en åtalsanmälan.

Om du är osäker, kontakta oss för rådgivning.

Lagrum för åtalsanmälan och miljösanktionsavgift
KravKIFS 2005:7 och Förordning 2008:245CLP
SanktionerMSA-förordningenMiljöbalken 29 kap.MSA-förordningenMiljöbalken 29 kap.

Svensk märkning?

7 kap. 11 §

-

7 kap. 2 §

-

Formella krav?

-

6 § punkt 1

om aktuellt

-

6 § punkt 6

om aktuellt

Tydlighet?

-

-

-

-

Korrekt märkning?

-

6 § punkt 1

om aktuellt

-

6 § punkt 6

om aktuellt

Barnskyddande förslutning

För att minska risken att barn skadas ska vissa kemiska produkter förpackas med
barnskyddande förslutning. Detta krävs för produkter som säljs till allmänheten
och som är klassificerade och märkta med vissa faroangivelser. Förslutningarna kan se olika ut men ska vara testade och upp­fylla vissa kvalitetskrav.

Läs mer om företagens skyldigheter gällande barnskyddande förslutning.

Faktablad – Barnskyddande förslutning

Barnskyddande förslutning.

Exempel på barnskyddande förslutning som ska vara svår för ett litet barn att öppna.

Vad kan jag som inspektör kontrollera?

 • Finns barnskyddande förslutning?
 • Om barnskyddande förslutning finns, fungerar den tillfredsställande?
Regelhänvisningar
KravFörordning (2008:245) och KIFS 2008:2CLP

Finns barnskydd?

20 § förordningen

2 kap. 4 § i KIFS

artikel 35.2 samt i bilaga 2, avsnitt 3.1

Fungerar barnskyddet?

2 kap. 5 § i KIFS

bilaga 2 avsnitt 3.1.2 – 3.1.4.

 


Åtgärder

Om produkter som ska ha barnskyddande förslutning saknar det, meddela butiken om att produkterna inte får säljas. Om butiksinnehavaren säger att produkterna kommer plockas bort från hyllorna – notera detta i inspektionsprotokollet. Uppmana företaget att kontakta sin leverantör för rättelse av bristen i ett tidigare led och återkallande av produkten. Det är viktigt att säkerställa att butiken förstår vikten av att produkter utan barnskyddande förslutning inte får säljas. Krav på rättelse kan behöva ställas.

Om butiksinnehavaren säger att de inte har för avsikt att sluta sälja produkten eller om det finns anledning att tro att försäljningen inte kommer upphöra kan det bli nödvändigt med ett förbud med vite för att säkerställa att produkterna inte säljs förrän bristerna åtgärdats. Tipsa Kemikalieinspektionen om du upplever att leverantören inte vill samarbeta.

Kommunicera och besluta därefter om miljösanktionsavgift om inte särskilda omständigheter kan åberopas (som framgår av 30 kap MB). Överträdelsen ska också åtalsanmälas om pro­dukten är klassificerad och märkt enligt KIFS. Observera att för produkter märkta enligt CLP är åtalsanmälan bara aktuell för primärleverantörer. En åtalsanmälan kommer mycket sällan att leda till att en förundersökning inleds på grund av den så kallade åtalsprövningsregeln som riktar sig till åklagaren. Den regeln innebär att åklagaren ofta är förhindrad att väcka åtal eftersom det finns ett beslut om miljösanktionsavgift. Detta innebär att åtalsanmälan kan förenklas, det vill säga vara mycket kortfattad och hänvisa till beslutet om miljösanktionsavgift.

Om produkter har en barnskyddande förslutning som inte fungerar kan detta eventuellt han­teras som om barnskyddande förslutning saknas. Avgörande är om förslutningen, i funge­rande skick, uppfyller gällande standard, vilket alltså måste kontrolleras innan beslut om miljösanktionsavgift fattas. I sådana fall bör ni kontakta Kemikalieinspektionen, så kan vi begära ett intyg av leverantören som visar att förslutningen uppfyller de standarder som finns. Däremot kan miljösanktions­avgift inte påföras enbart för att barnskyddande förslutning är ur funktion. Även om gällande standard är uppfylld kan det enligt Kemikalieinspektionens uppfattning vara lämpligt att upplysa återförsäljarna om problemen med barnskyddande förslutningar som har mist sin funktion. Problemet är störst med petroleumprodukter, framförallt tändvätskor och naftor.

Lagrum för åtalsanmälan och miljösanktionsavgift
KravFörordning 2008:245 och KIFS 2005:7CLP
SanktionerMSA-förordningenMiljöbalken 29 kap.MSA-förordningenMiljöbalken 29 kap.

Barnskydd

7 kap. 6 §

 

3 § punkt 2

 

7 kap. 3 §

 

3 § punkt 11 (endast primärleverantör)

Fungerande barnskydd

-

-

-

-

 

Kännbar varningsmärkning

Kännbar (taktil) varningsmärkning är ett krav när kemiska produkter som säljs till allmän­heten klassificeras och märks med vissa faroangivelser. Märkningen finns för att personer med nedsatt syn ska kunna avgöra om en förpackning har ett farligt innehåll. Utformningen, som till exempel storlek, form och placering, beskrivs i en standard.

Läs mer om företagens skyldigheter gällande kännbar varningsmärkning.

Faktablad – Kännbar varningsmärkning

Kännbar varningsmärkning.

Exempel på kännbar varningsmärkning i form av en upphöjd triangel.

Vad kan jag som inspektör kontrollera?

 • Kontrollera att samtliga förpackningar som kräver kännbar varningsmärkning också har det. Observera att förpackningarna ofta märks med klistermärken som lätt kan trilla av förpackningen.
Regelhänvisningar
KravFörordning 2008:245 och KIFS 2008:2CLP

Kännbar varningsmärkning

21 § förordningen samt

2 kap. 4 § KIFS

artikel 35.2 samt i bilaga 2, avsnitt 3.2


Åtgärder

Om produkten saknar kännbar varningsmärkning, meddela butiken att produkt­erna inte får säljas. Om butiksinnehavaren säger att produkterna kommer plockas bort från hyllorna, notera detta i inspektionsprotokollet. Uppmana också företaget att kontakta sin leverantör för rättelse av bristen. Produkten får inte säljas förrän bristen rättats till, exempelvis genom att nya trianglar klistras på. Ni kan behöva ställa krav på rättelse.

Om butiksinnehavaren säger att de inte har för avsikt att sluta sälja produkten eller om det finns anledning att tro att försäljningen inte kommer upphöra kan det bli nödvändigt med ett förbud med vite för att säkerställa att produkterna inte säljs förrän bristerna åtgärdats. Tipsa Kemikalieinspektionen om du upplever att leverantören inte vill samarbeta.

Kommunicera och besluta därefter om miljösanktionsavgift om inte särskilda omständigheter kan åberopas som framgår av 30 kap. miljöbalken. Där står bland annat att avgiften inte ska dömas ut om ”överträdelsen berott på en omständighet som inte kunnat eller borde ha förutsetts eller som den avgiftsskyldige inte kunnat påverka”. Exempel på en sådan omständighet skulle kunna vara om någon enstaka kännbar varningsmärkning trillat eller tagits bort av någon kund.

Lagrum för åtalsanmälan och miljösanktionsavgift
KravFörordning 2008:245 och KIFS 2008:2CLP
SanktionerMSA-förordningenMiljöbalken 29 kap.MSA-förordningenMiljöbalken 29

Kännbar varningsmärkning

7 kap. 7 §

-

7 kap. 4 §

-

Förvaring och förpackning

Förvaring av farliga kemiska produkter ska ske på sådant sätt att hälso- och miljörisker förebyggs. Hur man löser detta är inte klart beskrivet i lagstiftningen utan är till stor del butiksinnehavarens sak att avgöra.

Barn ska skyddas genom att hälsofarliga kemiska produkter förvaras svåråtkomligt (observera att det inte står oåtkomligt) och skilda från livsmedel. Vad som räknas som svåråtkomligt är inte helt klart, ett exempel på svåråtkomlig förvaring kan vara att produkterna placeras högt uppe på butikshyllorna. Men stora tunga förpackningar högt upp på hyllorna kan i vissa fall utgöra en större hälsorisk, vilket betyder att det alltid behöver göras en avvägning. Produkter som kräver tillstånd ska förvaras så att obehöriga inte kommer åt dem. Detta går oftast att lösa genom att de förvaras i låsta skåp eller bakom disk.

Läs mer om företagens skyldigheter gällande förvaring och förpackning.

Vad kan jag som inspektör kontrollera?

 • Förvaras hälso- och miljöfarliga kemiska produkter på ett godtagbart sätt i butiken?
 • Förvaras hälsofarliga kemiska produkter svåråtkomligt för barn?
 • Förvaras hälsofarliga kemiska produkter skilda från livsmedel?
 • Förvaras tillståndspliktiga produkter oåtkomligt för obehöriga?
 • Är förpackningarna för farliga kemiska produkter utformade så att innehållet inte läcker ut och är de konstruerade så att de kan tåla normal påfrestning?
 • Har förpackningarna en form eller en grafisk dekor som kan attrahera eller väcka nyfikenhet hos barn eller vilseleda konsumenter?
 • Har förpackningen en utformning eller en beteckning som används för livsmedel, djurfoder, läkemedel eller kosmetiska och hygieniska produkter?
Regelhänvisningar
KravFörordning 2008:245 samt KIFS 2008:2CLP

Godtagbar förvaring?

2 kap. 7 § KIFS

-

Svåråtkomligt för barn?

2 kap. 8 § KIFS

-

Avskilda från livsmedel?

2 kap. 8 § KIFS

-

Tillståndspliktiga produkter oåtkomliga för obehöriga?

2 kap. 9 § KIFS

-

Korrekt utformning på förpackningarna?

19 § förordningen
2 kap. 3 § KIFS

Artikel 35.1

Vilseledande förpackningar?

22 § förordningen

Artikel 35.2


Åtgärder

Endast i extrema fall med allvarliga brister vad gäller förvaringen kan det behöva ställas krav för rättelse av bristen. I normalfallet behövs sällan åtgärder med krav på rättelse. Det räcker oftast att ha en dialog med butiksinnehavaren och informera om reglerna och deras innebörd.

Om någon förpackning inte uppfyller kraven på utformning genom att exempelvis läcka eller vara utformad som en läsk- eller schampoflaska ska butiksinnehavaren meddelas att pro­dukterna inte får säljas. Fråga hur de tänker lösa problemet. Om butiksinnehavaren meddelar att de kommer plocka bort produkterna från hyllorna, noteras förslagsvis detta i inspektions­protokollet. Krav på rättelse kan också behöva ställas.

Om bristen hos förpackningen är allvarlig och butiksinnehavaren säger att de inte har för avsikt att sluta sälja produkten eller om det finns anledning att tro att försäljningen inte kommer upphöra kan det bli nödvändigt att besluta om förbud med vite för att säkerställa att produkterna inte säljs förrän bristerna åtgärdats. Tipsa  Kemikalieinspektionen om du upplever att leverantören inte vill samarbeta.

Allvarliga brister hos förpackningen ska åtalsanmälas.

Lagrum för straff och miljösanktionsavgift
KravFörordning 2008:245 och KIFS 2008:2CLP
SanktionerMSA-förordningenMiljöbalken 29 kap.MSA-förordningenMiljöbalken 29 kap.

Godtagbar förvaring?

-

-

-

-

Svåråtkomligt för barn?

-

-

-

-

Avskilda från livsmedel?

-

-

-

-

Tillståndspliktiga produkter oåtkomliga för obehöriga?

-

-

-

-

Korrekt utformning på förpackning­arna?

-


3 § punkt 2

-


3 § punkt 10

Vilseledande förpackningar?

-

3 § punkt 2

-

3 § punkt 10

Grilltändvätskor och lampoljor

I Reach-förordningens bilaga XVII, punkt 3 finns särskilda krav (begränsningar) för grilltändvätskor och lampoljor avsedda för försäljning till allmänheten och som är märkta med riskfrasen R65 eller faroangivelsen H304. Enligt dessa krav ska den här typen av produkter märkas med särskilda märkningsfraser samt förpackas i flaskor som rymmer högst 1 liter och som är svarta och ogenomskinliga.

Tändvätskor ska märkas med frasen

 • Förtäring av tändvätska, även mycket små mängder, kan leda till livshotande lungskador”.

Lampoljor ska märkas med fraserna

 • Förvara lampor fyllda med denna vätska utom räckhåll för barn” samt
 • Förtäring av lampolja, även mycket små mängder eller genom att suga på veken, kan leda till livshotande lungskador”.

Produktens funktion och innehåll liksom marknadsföringen är av stor vikt för om dessa krav gäller. Syftet med kraven är att minimera risken att små barn får i sig den här typen av produkter. Kraven omfattar lampoljor och grilltändvätskor men även liknande produkter med andra benämningar, till exempel lysfotogen, om de marknadsförs för att användas som en lampolja eller grilltändvätska.

Detta innebär att om lysfotogen marknadsförs för att användas som en lampolja omfattas produkten av kraven. Om lysfotogen däremot säljs som bränsle för kaminer, omfattas produkten inte av kraven.

Läs mer om företagens skyldigheter gällande grilltändvätskor och lampoljor.

Faktablad – Begränsningar i Reach - EU-regler för vissa kemikalier

Vad kan jag som inspektör kontrollera?

Kontrollera att produkten säljs i svarta och ogenomskinliga flaskor som rymmer högst 1 liter samt har den speciella märkningsfrasen

 • Förtäring av tändvätska, även mycket små mängder, kan leda till livshotande lungskador” eller
 • "Förvara lampor fyllda med denna vätska utom räckhåll för barn”, ”Förtäring av lampolja, även mycket små mängder eller genom att suga på veken, kan leda till livshotande lungskador”.
Regelhänvisningar
KravReach-förordningen

Extra märkningsfras och särskilda förpackningskrav

punkt 3 i bilaga XVII


Åtgärder

Om grilltändvätskor och lampoljor inte är förpackade i svarta och ogenomskinliga flaskor som rymmer högst 1 liter eller saknar de speciella märkningsfraserna, meddela butiksinne­havaren att dessa inte får säljas. Fråga hur butiksinnehavaren avser att lösa detta. Om butiks­innehavaren meddelar att produkterna kommer plockas bort från hyllorna, noteras förslagsvis detta i inspektionsprotokollet. Uppmana butiksinnehavaren att kontakta leverantören för att få bristerna åtgärdade. Krav på rättelse kan behöva ställas.

Om butiksinnehavaren säger att de inte har för avsikt att sluta sälja produkten eller om det finns anledning att tro att försäljningen inte kommer upphöra kan det bli nödvändigt att besluta om förbud med vite för att säkerställa att produkterna inte säljs förrän bristerna åtgärdats. Tipsa Kemikalieinspektionen om du upplever att leverantören inte vill samarbeta. Butiken ska även åtalsanmälas för överträdelsen.

Om du är osäker, kontakta oss för rådgivning.

Lagrum för åtalsanmälan och miljösanktionsavgift
KravMSA-förordningenMiljöbalken 29 kap.

Specialmärkning

-

3 § punkt 9

Färger och lacker

För färger, lacker och produkter för fordonsreparationslackering som innehåller VOC (flyktiga organiska föreningar) finns särskilda märkningskrav. Märkningen på produktens förpackning ska innehålla uppgift om vilken underkategori produkten tillhör, gränsvärdet för denna samt hur mycket VOC som ingår i produkten.

Notera att det är Naturvårdsverket som är ansvarig vägledningsmyndighet för de VOC-bestämmelser som gäller användning och hantering i verksamheter.

Läs mer om företagens skyldigheter gällande färger och lacker.

Vad kan jag som inspektör kontrollera?

 • Finns VOC-märkning på förpackningarna?
 • Vilken underkategori tillhör produkten enligt reglerna och vilket är det gällande gränsvärdet för VOC (angivet i g/l) för denna produktkategori? Överensstämmer den angivna VOC halten för produkten (angiven i g/l) med det gällande gränsvärdet?
Regelhänvisningar
KravKIFS 2008:2

VOC-märkning på förpackningen?

5 kap. 11 – 15 §§


Åtgärder

Om produkter innehåller VOC och inte har den särskilda märkningen som uppfyller VOC-reglerna, meddela butiken att produkterna inte får säljas. Uppmana butiksinnehavaren att kontakta leverantören för att få bristerna åtgärdade. Rättelse kan ske genom att en ny etikett klistras på den ursprungliga.

Tipsa Kemikalieinspektionen om du upplever att leverantören inte medverkar till att åtgärder vidtas.

Om du är osäker, kontakta oss för rådgivning.

Anmälan till produktregistret

Produktregistret är ett nationellt register som förs av Kemikalieinspektionen. Registret innehåller uppgifter om cirka 200 000 kemiska produkter och biotekniska organismer. Upp­gifterna lämnas till registret av cirka 2 500 anmälningspliktiga företag och ger en bild över hur kemiska ämnen och produkter används i Sverige.

De flesta butiker köper produkter av andra svenska leverantörer, men vissa för in eller importerar direkt från utlandet och säljer i sin egen butik. Har de egna varumärken räknas de som tillverkare. Alla dessa företagare har skyldighet att anmäla sin verksamhet och de produkter som de till­verkar eller importerar i mer än 100 kg/år till produktregistret.

Läs mer om företagarnas skyldigheter i produktregistret.

Faktablad – Kemiska produkter ska anmälas till produktregistret

Vad kan jag som inspektör kontrollera?

Kontrollera att butiken är verksamhetsanmäld till vårt produktregister och att de anmäler sina produkter i de fall:

 • butiken själv för in till Sverige de kemiska produkter som säljs i butiken
 • butiken säljer produkter under eget varumärke.

Om ett företag är verksamhetsanmält framgår det av databasen företagsregistret. Där framgår även om ett företag anmält produkter. För att få veta vilka produkter företaget anmält behöver du kontakta produktregistret.

Regelhänvisningar
KravMiljöbalken, förordning 2008:245 och KIFS 2008:2

Tillverkar eller för in till Sverige?

14 kap. 12-14 §§ miljöbalken

3-6 §§ förordningen

3 kap. KIFS

Säljer produkter under eget varumärke?

6 § förordningen


Åtgärder

Om en butik inte är verksamhetsanmäld eller inte har gjort produktanmälan ska du tipsa Kemikalieinspektionen, eftersom det är vi som har till­syn över primärleverantörer.

Kommunerna har däremot tillsyn över reglerna gällande produktregistret hos egenanvändare som inte släpper ut produkter på marknaden.

Tvätt- och rengöringsmedel

Tvätt- och rengöringsmedel är kemiska produkter som ska ha ytterligare märkning utöver den märkning som krävs enligt KIFS 2005:7 eller CLP. I den märkningen ska det bland annat framgå innehåll av vissa ämnen, doseringsanvisning (maskintvättmedel) samt företagets hemsideadress där information om produktens kompletta innehåll framgår. Reglerna för detta finns i tvätt- och rengöringsmedelsförordningen (EG) nr 648/2004. Även denna märkning ska vara på svenska.

Läs mer om företagens skyldigheter gällande tvätt- och rengöringsmedel.

Faktablad – Regler för tvätt- och rengöringsmedel

Vad kan jag som inspektör kontrollera?

 • Finns det en innehållsförteckning på förpackningen? Jämför med bilaga VII A i förordningen.
 • Finns det någon doseringsanvisning och antal tvättar (endast textiltvättmedel)?
 • Finns kontaktuppgifter till företaget samt en hemsideadress?
Regelhänvisningar
KravFörordning (EG) 648/2004

Innehållsförteckning?

Artikel 11, bilaga VII A

Doseringsanvisning?

Artikel 11, bilaga VII B

Kontaktuppgifter?

Artikel 11, bilaga VII A


Åtgärder

Meddela butiksinnehavaren att produkter som är felaktigt märkta inte uppfyller kraven i Tvätt- och rengöringsmedelsförordningen. Uppmana butiksinnehavaren att kontakta leveran­tören för att få bristerna åtgärdade. Rättelse kan ske genom att en ny etikett klistras på den ursprungliga.

Tipsa Kemikalieinspektionen om du upplever att leverantören inte vill samarbeta.

Om du är osäker, kontakta oss för rådgivning.

Fosfat i tvätt- och rengöringsmedel

Fosfor som är ett av de viktigaste näringsämnena för växter finns normalt i mycket låga koncentrationer i sjöar och kustvatten. Därför kan ett tillskott av fosfor i form av fosfat ge upphov till övergödning och plötsliga, kraftiga algblomningar.

Fosfat i textiltvättmedel

Sverige har på grund av risken för övergödningen ett förbud som säger att textiltvättmedel som innehåller fosfat inte får saluhållas eller överlåtas till konsu­menter för enskilt bruk, om den totala fosforhalten i medlet överstiger 0,2 viktprocent. För att ta reda på om ett tvättmedel som innehåller fosfat har en för hög fosforhalt måste halten fosfat och fosfonat omvandlas till ren fosfor. Omvand­lingen kan grovt göras genom en summering av viktprocenten fosfat och fosfonat och därefter divideras med fyra. Om siffran som räknats fram är större än 0,2 viktprocent är produkten med största sannolikhet inte tillåten. Hamnar koncentrationen nära 0,2 viktprocent måste leverantören kontaktas för ytterligare information om innehållet. Normalt är detta ett sällsynt fenomen eftersom de flesta tvättmedel antingen innehåller långt under eller långt över 0,2 viktprocent fosfor.

Fosfat i maskindiskmedel

Det är inte tillåtet att sälja eller överlåta fosfatinnehållande maskindiskmedel till konsumenter om den totala fosforhalten överstiger 0,5 viktprocent.

Vad kan jag som inspektör kontrollera?

 • Innehåller textiltvättmedlet fosfat och blir halten omräknad till ren fosfor över 0,2 viktprocent?
 • Innehåller maskindiskmedlet fosfat och blir halten omräknad till ren fosfor över 0,5 viktprocent?
Regelhänvisningar
KravFörordning (EG) 648/2004 och Förordning (1998:944)

Förbjuden halt i textiltvättmedel?

bilaga VIa punkt 1 till förordning (EG) nr 648/2004

Förbjuden halt i maskindiskmedel?

14§ förordning (1998:944)


Åtgärder

Om halten ren fosfor överstiger 0,2 viktprocent (för textiltvättmedel) och 0,5 viktprocent (för maskindiskmedel) meddela butiksinnehavaren att produkten inte får säljas. Uppmana butiks­innehavaren att kontakta sin leverantör för att återkalla produkterna. Om butiksinnehavaren säger att de kommer plocka bort produkterna från hyllorna, notera detta i inspektions­protokollet. Krav på rättelse av bristen kan också behöva ställas.

Om butiksinnehavaren säger att de inte har för avsikt att sluta sälja produkten eller om det finns anledning att tro att försäljningen inte kommer upphöra kan det bli nödvändigt att besluta om förbud med vite för att säkerställa att produkterna inte säljs förrän bristerna åtgärdats. Tipsa Kemikalieinspektionen om du upplever att leverantören inte vill samarbeta.

Överträdelsen ska åtalsanmälas.

Om du är osäker, kontakta oss för rådgivning.

Lagrum för åtalsanmälan och miljösanktionsavgift
KravMSA-förordningenMiljöbalken

Förbjuden halt i textiltvättmedel?

-

 

29 kap. 3 § punkt 3

 

Förbjuden halt i maskindiskmedel?

-

29 kap. 3 § punkt 3

Har du en fråga om tillsyn av kemiska produkter?

Genom vår frågetjänst Fråga Kemikalieinspektionen kan du ställa frågor till oss.