Kemikalieinspektionens...
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

Kemikalieinspektionens kvalitets- och miljöpolicy

Kemikalieinspektionen (KemI) arbetar pådrivande och förebyggande i Sverige, inom EU och internationellt för att nå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö.

KemI:s kvalitets- och miljöarbete är en integrerad del i den dagliga verksamheten. Myndighetsuppgifterna utförs på ett rättssäkert och effektivt sätt, så att KemI kan möta uppdragsgivares och övriga intressenters förväntningar.

KemI minskar den miljöpåverkan som kontorsdrift och transporter ger upphov till. Miljöhänsyn beaktas jämsides med hänsyn till funktion, ekonomi, arbetsmiljö och säkerhet.

KemI följer gällande författningar och andra krav.

KemI:s medarbetare förbättrar ständigt kvaliteten och miljöprestandan i processer, produkter och tjänster. Förbättringar uppnås genom att myndigheten är drivande, lyhörd och professionell i sitt agerande såväl internt som externt.

Skapad
2011-02-13

Certifieringsmärke för kvalitets- och miljöcertifiering, ISO 9001 och ISO 14001