Giftfri miljö dröjer
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

Giftfri miljö dröjer

18 juni 2012

Det är inte möjligt att nå miljökvalitetsmålet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. Den bedömningen gör Kemikalieinspektionen i den fördjupade utvärderingen av de nationella miljömålen, Steg på vägen, som Naturvårdsverket överlämnade till regeringen den 14 juni.

För vissa farliga ämnen, där omfattande åtgärder vidtagits, kan dock en positiv utveckling ses i miljön. Ökande konsumtion leder till ökad kemikalie- och varuproduktion globalt, vilket bidrar till diffus spridning av farliga ämnen. Långlivade ämnen som är spridda i miljön och lagrade i varor och byggnader kan påverka människor och miljö under lång tid.

För att förebygga skadliga effekter på människor och i miljön behöver farliga ämnen identifieras och användningen begränsas. Nya EU-regler driver fram ökad kunskap om ämnens farliga egenskaper, men ändå bedöms inte tillräcklig kunskap för riskbedömning finnas till 2020. Dessutom kan nya risker med kemiska ämnen uppträda, vilket kan innebära ytterligare försening.

Användningen av särskilt farliga ämnen har börjat begränsats genom EU-regler men ytterligare insatser behövs, bland annat internationella konventioner och teknisk utveckling. På sikt kommer det att kunna finnas tillräckliga förutsättningar för att miljökvalitetsmålet ska uppnås om ytterligare åtgärder genomförs.

Kemikalieinspektionen och rapporten Steg på vägen framhåller att det behövs ytterligare insatser på flera områden. När det gäller utveckling av lagstiftning till exempel:

 • EU:s kemikalielagstiftning Reach behöver utvecklas bland annat när det gäller informationskrav för ämnen i lägre volymer samt för hormonstörande ämnen, ämnen i nanoform och för ämnens kombinationseffekter.
 • I den traditionella riskhanteringen bedöms varje kemiskt ämne för sig.  Det behövs även ökade möjligheter till riskminskning för grupper av ämnen baserat på samlade bedömningar.
 • Hälsofarliga ämnen i konsumentvaror behöver begränsas. Ett system behöver utvecklas för det.
 • Dagens konsumtionsmönster, med fler produkter som omsätts allt snabbare, medför att bland annat barn utsätts för betydligt fler ämnen än för några decennier sedan. Kemikalielagstiftningen behöver därför en skyddsnivå som utgår från barn och andra särskilt känsliga grupper.

Insatser behövs på flera områden

Arbetet med internationella överenskommelser som Stockholmskonventionen och en kommande global kvicksilverkonvention är viktiga för att begränsa den globala spridningen av kemiska ämnen. Sverige behöver fortsätta det internationella utvecklingssamarbetet för att stödja andra länder att utveckla kemikalielagstiftning och institutioner. Tillsynen behöver öka, i Sverige och inom EU, så att införda styrmedel efterlevs.

Företagens roll är viktig. Inom näringslivet finns det företag som tar ansvar, går före och minskar risker utöver den lagstadgade nivån. Företagens egeninitierade arbete behöver stödjas. Andra styrmedel behöver också prövas, till exempel hur offentlig upphandling och miljöledningssystem kan användas som pådrivande instrument.

Forskning behövs särskilt när det gäller hormonstörande ämnen, kombinationseffekter och ämnen i nanoform. Forskning och innovation om grön kemi och hållbar kemikalieanvändning behövs för att utveckla kemiska ämnen med bättre miljö- och hälsoegenskaper i linje med Giftfri miljö. Ämnenas hela livscykel, inklusive utvecklingsfas och avfallsled, bör omfattas.

Naturvårdsverkets pressmeddelande om den fördjupade utvärderingen Steg på vägen

Ladda hem och läs Steg på vägen

Relaterat
Från Ordboken
 • Giftfri miljö -

  Ett av Sveriges nationella miljökvalitetsmål.

  Riksdagen beslutade den 22 juni 2010 om en ny formulering av målen för Giftfri miljö:

  "Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna."