Preparat
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

Direktiv 1999/45/EEG - preparatdirektivet

Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/45/EG av den 31 maj 1999 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga preparat.

Hämta direktivtexten i olika format och på flera språk i EUR-Lex

Direktiv 1999/45/EG.

Konsoliderad författningstext

Direktiv 1999/45/EG.

Ändringsdirektiv

Alla ändringar är konsoliderade, senast 2009-01-20.

Från den 20 januari 2009, när förordningen (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar började gälla, fasas pre­paratdirektivet successivt ut. Den 1 juni 2015 upphör preparatdirektivet att gälla.

 

CLP och  Reach

Förordning (EG) nr 1272/2008 - CLP

Reglerna om säkerhetsdatablad finns i Reach-förordningen, (EG) nr 1907/2006, avd. IV och bilaga II.

Förordning (EG) nr 1907/2006 - Reach 

 

Genomförande i svenska regler

Preparatdirektivet är infört i Kemikalieinspektionens föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter (KIFS 2005:7).

Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2005:7) om klassificering och märkning av kemiska produkter

 

Skapad
2011-03-01