GMO
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

Direktiv 2001/18/EG - genmodifierade organismer

Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG av den 12 mars 2001 om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön och om upphävande av rådets direktiv 90/220/EEG.

Hämta direktivtexten i olika format och på flera språk i EUR-Lex

Direktiv 2001/18/EG.

Konsoliderad författningstext

Direktiv 2001/18/EG.

Ändringsdirektiv

Alla ändringar är konsoliderade, senast 2008-03-21.

Genomförande i svenska regler

Miljöbalken

Förordning (2002:1086) om utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön

Förordningen innehåller bestämmelser om tillståndsprövningen och de krav som ställs vad gäller riskbedömning, uppgiftsunderlag och märkning. Det finns även bestämmelser om uppföljning, tillsyn och information till allmänheten.

Kemikalielinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:2) om kemiska produkter och biotekniska organismer

 

Läs mer om GMO
Skapad
2011-03-01