Byggprodukter
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

Byggprodukter

Till byggprodukter räknas både byggvaror som golv och fönster liksom kemiska produkter, exempelvis färg och fogmassa. Byggprodukter innehåller kemikalier. Det kan innebära att farliga ämnen avges under byggvarans hela livscykel, från framställning av råvaran till rivning och återvinning.


Användning

Byggindustrin står för omkring 40 procent av den totala material- och energianvändningen i Sverige. Inom byggbranschen används cirka 50000 olika produkter.

Exponering

Eftersom byggprodukter kan ge upphov till emissioner av farliga ämnen kan det innebära att man exponeras via inomhusmiljön, särskilt om vi tillbringar mycket tid i våra hem eller när privatpersoner renoverar hemma och hanterar byggprodukter. Exponeringen kan också ske i arbetsmiljön i fastigheter och lokaler.

Avfall

Byggsektorn ger upphov till en stor mängd avfall. Omkring 27 procent av Sveriges totala mängd och nästan 40 procent av landets farliga avfall genereras i byggsektorn. För att återanvändningen ska vara möjlig är det viktigt att ta hänsyn till innehåll av farliga ämnen.

 

Senast granskad
2012-11-08
Skapad
2012-04-26

Byggprodukter


Cas-nr
Eg-nr
Synonymer
Smältpunkt
Kokpunkt
Ångtryck
Vattenlöslighet

Till byggprodukter räknas både byggvaror som golv och fönster liksom kemiska produkter, exempelvis färg och fogmassa. Byggprodukter innehåller kemikalier. Det kan innebära att farliga ämnen avges under byggvarans hela livscykel, från framställning av råvaran till rivning och återvinning.

Byggproduktförordningen, CPR, trädde ikraft den 24 april 2011. Huvuddelen ska tillämpas från 1 juli 2013 och fram till dess gäller fortfarande det så kallade byggproduktdirektivet från 1989.

I Sverige är Boverket behörig myndighet för byggproduktförordningen och är beskriven mer i detalj på Boverkets webbplats, www.boverket.se.

Byggprodukt­förordningen fungerar som en ram med ett gemensamt tekniskt språk, som syftar till att underlätta för den fria rörligheten av produkter på EU:s inre marknad (EU, EES och Turkiet).

Byggregler inom EU är i allt väsentligt nationella. Byggprodukt-förordningen innehåller därför inga gemensamma regler i form av byggnorm eller gränsvärden. I Sverige finns få nationella regler gällande emission av farliga ämnen från byggnadsverk jämfört med exempelvis Frankrike, Tyskland och Nederländerna där regelverket på området är mer omfattande. Men inget hindrar att även Sverige ställer de krav som anses nödvändiga här (givet att de är förenliga med fördraget om Europeiska unionens funktionssätt).

Produkter som uppfyller ställda krav ska CE-märkas, och får därefter säljas fritt inom och mellan länderna i EU.

En nyhet i byggproduktförordningen är att den ser till hela byggnadsverkets livscykel.

Prestandadeklaration

Tillverkaren ska som grund för CE-märket ta fram en prestanda-­deklaration. I den ska det bland annat framgå resultat av testning av produkten, vilka standarder som har använts, den avsedda användningen för produkten och uppgifter om tillverkaren. Det ska även framgå om byggprodukten lever upp till de olika grundläggande kraven på byggnadsverk som finns i det medlemsland där byggprodukten saluförs.

Grundläggande krav

I byggproduktförordningen finns sju grundläggande krav för byggnads­verk definierade. Ett sådant grundläggande krav är hygien, hälsa och miljö, där emissioner av farliga ämnen från byggnadsverk ingår. En annat grundläggande krav gäller hållbar användning av naturresurser. Hänsyn bör här tas till möjligheten att återvinna byggnaden, byggnadsverkets beständighet samt användning av råmaterial och återvunnet material i byggnadsverken.

Gränsvärden och normer för grundläggande krav på byggnadsverk sätts, som tidigare nämnts, nationellt.

Särskilt farliga ämnen, SVHC-ämnen

Till prestandadeklarationen ska även bifogas information om farliga ämnen i enlighet med Reach artikel 31 om det är en kemisk produkt, och Reach artikel 33 om det är en vara.

Parallellt med byggproduktförordningen omfattas även byggprodukter av annan lagstiftning såsom Reach och CLP i varierande grad, beroende av om byggprodukten definieras som en vara eller en kemisk produkt.

 

Mer hos Kemikalieinspektionen
Från Ordboken
  • CPR -

    Construction Products Regulation.
    Byggproduktförordningen.

  • SVHC-ämnen -

    Särskilt farliga ämnen. Substances of Very High Concern.

    Ämnen som uppfyller kriterierna i artikel 57 i Reach-förordningen. Dessa är cancerframkallande, mutagena, reproduktionstoxiska, miljöfarliga (långlivade, bioackumulerande, toxiska eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande) eller har andra allvarliga egenskaper, t.ex. hormonstörande.